Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Structuren voor ziekenhuiscoördinatie

Erkenning van ziekenhuiscoördinaties

De structuren voor ziekenhuiscoördinatie kunnen erkend worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Deze structuren hebben tot doel de coördinatie tussen de ziekenhuizen te bevorderen door ze in een netwerkdynamiek te integreren. Zij doen het volgende:

  • de complementariteit van de ziekenhuizen bevorderen door een diversifiëring van de aangeboden diensten om aan de behoeften van de bevolking te beantwoorden;
  • het overleg tussen de ziekenhuizen organiseren met het oog op de oprichting, de inrichting en de ontwikkeling van de diensten en de medisch-technische voorzieningen en met het oog op de investeringen voor de bouw of verbouwing van de gebouwen;
  • de ziekenhuizen helpen en raad geven, met name inzake het beheer;
  • de vertegenwoordiging verzorgen van de ziekenhuizen die lid zijn van de structuur in de adviesorganen en in de paritaire comités;
  • de uitwisseling en de interactie tussen de personeelsleden ontwikkelen, om de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg te bevorderen en evalueren.

Elke structuur zorgt voor de ontwikkeling van een coördinatie met andere sectoren, met name de OCMW's, de verenigingen van huisartsen, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten voor thuiszorg en -hulp en de inrichtingen die bejaarden huisvesten.

Voorwaarden?

De structuur moet opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk of een vereniging onderworpen aan hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Haar maatschappelijke zetel en de hoofdzetel van haar activiteiten bevinden zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze moet onder haar leden ten minste vier ziekenhuizen tellen die erkend zijn door het Verenigd College. Deze ziekenhuizen mogen slechts van één enkele erkende structuur afhangen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Een structuur die erkend wil worden, dient per aangetekende brief een aanvraag in bij de leden van het Verenigd College (de ministers), bevoegd voor het gezondheidsbeleid. Bij de aanvraag worden de volgende documenten gevoegd:

  1. de statuten en de gegevens van de structuur;
  2. de lijst van de leden van haar verschillende instanties;
  3. de lijst van de ziekenhuizen die lid zijn van de structuur, met een bewijs van de betaling van hun bijdrage, zoals bepaald in het kader van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen;
  4. een verslag over de doelstellingen van de structuur en de modaliteiten van hun uitvoering, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 6 en 7.

Indien het een structuur in oprichting betreft, gaat de aanvraag vergezeld van de ontwerpen van statuten, de lijst van de toekomstige leden en een synthese van de door de structuur overwogen doelstellingen.

Als er wijzigingen zijn gedurende de erkenningsperiode worden deze onmiddellijk aan de ministers meegedeeld.

Stuur deze aanvraag per post naar:

Diensten van het Verenigd College

Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

Belliardstraat 71 bus 1

1040 Brussel

Hoe verloopt de procedure?

Erkenning

De ministers sturen de erkenningsaanvraag aan de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de GGC. De Adviesraad onderzoekt de aanvraag. Zijn advies wordt aan de ministers gestuurd en aan de aanvrager meegedeeld. Die beschikt over een termijn van vijftien dagen om zijn opmerkingen aan de ministers te doen geworden.

Het Verenigd College kan vervolgens beslissen om de structuur al dan niet te erkennen. Zijn beslissing wordt aan de aanvrager betekend.

De erkenning wordt voor een termijn van hoogstens zes jaar toegekend en kan worden verlengd. Indien het een structuur in oprichting betreft, treedt de erkenning slechts in werking op de datum waarop alle benodigde stukken aan de ministers per aangetekende brief werden gestuurd.

Weigering of intrekking van erkenning

In geval van weigering van erkenning wordt de met redenen omklede beslissing aan de voorzitter van de structuur betekend. Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Adviesraad toegestuurd. De voorzitter beschikt over een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de betekening, om een verweerschrift bij het secretariaat van de Adviesraad in te dienen. Tegelijk stuurt hij een afschrift van zijn verweerschrift aan de ministers. De Adviesraad onderzoekt de beslissing tot weigering van de erkenning en deelt zijn advies aan de ministers mee. De met redenen omklede beslissing tot weigering van de erkenning wordt aan de voorzitter van de structuur betekend.

Het Verenigd College kan op elk ogenblik de erkenning van een structuur intrekken wanneer deze niet meer aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt. De ministers betekenen een voorstel tot intrekking van de erkenning aan de voorzitter van de structuur en zenden een afschrift aan de Adviesraad. De voorzitter beschikt over een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de betekening, om een verweerschrift bij het secretariaat van de Adviesraad in te dienen. Tegelijk stuurt hij een afschrift van zijn verweerschrift aan de ministers. De Adviesraad onderzoekt het voorstel tot intrekking van de erkenning en deelt zijn advies aan de ministers mee. De met redenen omklede beslissing tot intrekking van de erkenning wordt aan de voorzitter van de structuur betekend.

Verlenging van erkenning

Uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de erkenning sturen de Diensten van het Verenigd College (de administratie) een formulier aan de voorzitter van de structuur met het oog op de verlenging van de erkenning. Dat formulier moet, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen dertig dagen na de ontvangst ervan worden teruggezonden, samen met de benodigde stukken. De procedure tot verlenging van de erkenning is dezelfde als deze die voor de erkenning is vastgelegd.

Relevante wetgeving