Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Disclaimer

Juridische informatie en privacybeleid

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Met het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een bestand van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail, of wanneer de bezoeker een account aanmaakt om de elektronische nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te ontvangen.

De verstrekte administratieve gegevens en persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, keuze van de nieuwsbrief, taalrol) kunnen in het kader van het websitebeheer en de verzending van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad contractueel verbonden ondernemingen.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Administratieve gegevens en persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, keuze van de nieuwsbrief, taalrol) die bij de inschrijving op de nieuwsbrief worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrief.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het plaatsen van links door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.µ

U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.