Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Verenigde Vergadering

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) beschikt over een beslissingsorgaan, de Verenigde Vergadering, en over een uitvoerend orgaan, het Verenigd College.

Deze twee organen oefenen gezamenlijk de wetgevende macht uit via ordonnanties en verordeningen. Ze hebben ook het recht van initiatief, zijnde het recht om het onderzoek en de goedkeuring van teksten voor te stellen.

De samenstelling van de organen van de GGC

  •  de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC) is het "parlement" van de GGC. De politieke samenstelling, het voorzitterschap, het Bureau en het uitgebreid Bureau, net zoals de diensten en taken ervan, zijn dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers van de twee taalgroepen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zetelen bijgevolg ook in de Verenigde Vergadering van de GGC.
  • het Verenigd College

Interne structuur van de Verenigde Vergadering

Vaste commissies

De Verenigde Vergadering is samengesteld uit drie vaste Commissies van elk vijftien leden, gelijkmatig verdeeld per taalgroep:

- de Commissie voor de Gezondheid;
- de Commissie voor de Sociale Zaken;
- de Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken (belast met de begroting en de algemene zaken).

De opdracht van deze Commissies bestaat erin de teksten die betrekking hebben op hun bevoegdheden voor te bereiden en erover te debatteren, maar ook om de leden van het Verenigd College vragen te stellen over hun beleid. 

Bureau, uitgebreid Bureau en diensten

Het  Bureau, het uitgebreid Bureau en de diensten zijn gemeenschappelijk voor het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de GGC.

Ordonnanties en verordeningen

De Verenigde Vergadering en het Verenigd College oefenen de bevoegdheden uit via ordonnanties op het vlak van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze kunnen bovendien optreden als inrichtende macht op het vlak van cultuur, sport of onderwijs: in deze gevallen beslissen ze via verordeningen. De ordonnanties van de GGC worden in elke taalgroep van de Verenigde Vergadering aangenomen bij volstrekte meerderheid. Als deze meerderheid niet wordt gehaald in een taalgroep, wordt overgegaan tot een tweede stemming en dit binnen een termijn van minimum dertig dagen na de eerste stemming.

In dat geval wordt de ordonnantie aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de Verenigde Vergadering en met minstens één derde van de stemmen in elke taalgroep.

 

Wat is een ordonnantie ?

  • In de hiërarchie van de bronnen van het Belgisch Recht worden ordonnanties beschouwd als gelijkstaand met een wet of een decreet. Ze hebben kracht van wet.
  • Zij kunnen vigerende wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
  • Ze zijn aan een dubbele rechterlijke controle onderworpen, m. n. die van het Grondwettelijk Hof en de andere rechtscolleges (Hof van Cassatie, Raad van State, ...).
  • In dit laatste geval wordt de controle beperkt wat haar voorwerp betreft, nl. de overeenstemming nagaan met de Grondwet en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (met uitzondering van de regels waarvan het Grondwettelijk Hof de naleving verzorgt). De controle is eveneens beperkt wat de censuur betreft : ingeval een gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld vormt de weigering van toepassing de enige sanctie.

Relevante wetgeving