Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg

De Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg is het overlegorgaan voor gezondheid en welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel-Hoofdstad. Deze raad van deskundigen bepaalt mee de gewestelijke doelstellingen betreffende gezondheids- en welzijnszorg. Hij brengt adviezen uit over elk ontwerp of voorstel van ordonnantie op dit gebied, zowel op eigen initiatief als op vraag van het Verenigd College van de GGC.

Een tweeledige structuur

De Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg bestaat uit twee commissies die adviezen uitbrengen of voorstellen doen voor transversaal beleid in hun werkgebieden. Het Verenigd College bepaalt de samenstelling en de werking van de twee commissies. De laatste update dateert van 2017.

1. Commissie voor Gezondheidszorg

De Commissie voor Gezondheidszorg is bevoegd voor ziekenhuizen, arbeidsgeneeskunde, thuiszorg, preventieve geneeskunde, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en geestelijke gezondheidszorg. Ze bestaat uit een bureau en vier afdelingen voor de volgende specifieke instellingen en diensten:

 • de afdeling ziekenhuizen,
 • de afdeling preventieve gezondheidszorg,
 • de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg,
 • de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

organogram_adviesraad_gezondheid_2022_2.png

2. Commissie voor Welzijnszorg 

De Commissie voor Welzijnszorg is bevoegd voor sociale dienstverlening. Ze omvat een bureau en een specifieke afdeling voor instellingen en diensten voor sociale dienstverlening.

organogram_adviesraad_bijstandaanpersonen_2022_2.png

De leden van de Commissies

De respectieve bureaus bestaan uit de voorzitter en ondervoorzitter(s) van de afdelingen.Verder wordt onder de gewone leden van de commissies een voorzitter en een (of twee) ondervoorzitter(s) benoemd die tot verschillende taalgemeenschappen behoren.

Elke afdeling is samengesteld uit:

 • vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de betrokken diensten en/of instellingen,
 • vertegenwoordigers van het personeel van de diensten en/of instellingen (artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, gezinshelpers, paramedici, ...),
 • vertegenwoordigers van gebruikers van de diensten,
 • vertegenwoordigers van verzekeringsorganismen voor ziekte en invaliditeit,
 • deskundigen die niet tot de voornoemde categorieën behoren.

   Hoe werkt de ​Adviesraad van de Gezondheids- en Welzijnszorg

 • De afdelingen van de commissies verstrekken adviezen over aangelegenheden die hun specifieke sector aanbelangen. Adviezen over zaken die tot de bevoegdheden van meerdere afdelingen tegelijk behoren, worden door de bureaus behandeld.
 • De adviezen gebeuren ofwel op eigen initiatief, ofwel op vraag van het Verenigd College van de GGC. De afdelingen en bureaus hebben twee maanden de tijd om een advies uit te brengen op vraag van het Verenigd College, behalve voor hoogdringende zaken. Als ze geen advies afleveren binnen de vooropgestelde termijn, kan het Verenigd College beslissen.
 • De adviesbevoegdheid reikt verder dan het eenvoudig onderzoek van voorstellen of ontwerpen. Elke afdeling is vrij om debatten te voeren over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren.

 

 

 

Relevante wetgeving