Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Bevoegdheden

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (of GGC) ontstond in 1989 en vormt een vierde gemeenschapsentiteit, naast de Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap.

De GGC regelt en beheert vooral de persoonsgebonden aangelegenheden (in verband met personen), dat zijn alle materies rond gezondheid en bijstand aan personen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brussels Gewest).

In het kader van die materies is ze bevoegd voor personen, ofwel de Brusselaars en:

 • al wie gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen;
 • alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel, of zij nu topsporters of amateursporters zijn;
 • personen die (mogelijk) besmet zijn met een besmettelijke ziekte, zoals tuberculose, mazelen, enz.;
 • de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, enz.);
 • nieuwkomers die een integratietraject volgen;
 • mensen die naar bioscoopzalen gaan.

Ze is ook bevoegd voor meer dan driehonderd bicommunautaire instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorgdiensten, onthaalcentra, enz.) binnen deze sectoren.

Ten dienste van de gezondheid en het welzijn

De bevoegdheden van de GGC houden vele opdrachten in.

Op het vlak van gezondheid:

 • zorgverlening in en buiten het ziekenhuis;
 • geestelijke gezondheidszorg;
 • gezondheidsopvoeding;
 • preventieve gezondheidszorg;
 • (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in verband met haar bevoegdheden.

Op het vlak van bijstand aan personen:

 • gezinnen, onder andere kinderbijslag;
 • sociale bijstand;
 • onthaal en integratie van mensen met een migratieachtergrond;
 • ouderen;
 • jeugdbescherming;
 • sociale bijstand aan gevangenen;
 • beleid rond personen met een handicap;

De GGC is bovendien bevoegd voor filmkeuring.

De GGC is bevoegd voor de openbare instellingen (OCMW’s, openbare ziekenhuizen) en de privéinstellingen die niet voor de Franse (Franse Gemeenschap (FGC)) of de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Gemeenschap (VGC)) hebben gekozen:

 • ziekenhuizen;
 • rust- en verzorgingstehuizen;
 • centra voor dagverzorging;
 • diensten voor thuiszorg of -hulp;
 • diensten voor screening en gezondheidspromotie;
 • diensten voor opvang of huisvesting;
 • enz.

Op dit gebied subsidieert de GGC ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, enz.

Ze kan ook eigen bicommunautaire instellingen oprichten die betrekking hebben op personen (NSS. Bruss Help, enz.)

Bouw, inrichting en uitrusting

Voor instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder haar bevoegdheden vallen, beheert de GGC ook:

 • de subsidiëring van werken voor de bouw, renovatie, inrichting en uitrusting van gebouwen;
 • de waarborg van de leningen die instellingen aangaan om het deel van de subsidiabele kosten voor die werken en uitrustingen te financieren die de subsidie niet dekt.

Overleg en coördinatie

De bevoegdheden van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap overlappen deels. Om ervoor te zorgen dat de uitoefening ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo coherent mogelijk verloopt, kreeg de GGC een overleg- en coördinatiefunctie.

Nieuwe bevoegdheden

De GGC kreeg in het kader van de zesde staatshervorming heel wat bijkomende bevoegdheden. Het gaat met name om de kinderbijslag, geboortepremie, adoptiepremie, filmkeuring, enz.  

Sinds de zesde staatshervorming oefenen twee instellingen de bevoegdheden van de GGC uit: Vivalis en Iriscare, een instelling van openbaar nut (ION). Iriscare werd opgericht in 2017 (ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag) en is werkzaam sinds 1 januari 2019.

Hieronder vind je een overzicht van de bevoegdheidsverdeling:

Bijstand aan Personen

Vivalis

Iriscare

 • Alle infrastructuren
 • Personen met een handicap
 • Centra voor algemeen welzijnswerk
 • Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra (normen, erkenning en financiering, behalve controle)
 • Armoedebestrijding
 • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
 • Sociale coördinaties
 • Mobiliteitshulpmiddelen
 • Voogdij OCMW’s
 • Gezinshulp
 • Schuldbemiddeling
 • Kinderbijslag
 • Jeugdbijstand
 • Zelfredzaamheidsverzekering
 • Re-integratie van gedetineerden

 

 • Inburgeringstraject van mensen met een migratieachtergrond

 

 • Justitieel welzijnswerk (eerste lijn)

 

 • Filmkeuring

 

 

Gezondheid

Vivalis

Iriscare

 • Onderdelen A1 en A3 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (BFM)
 
 • Vaccinatiecampagnes
 
 • Alle infrastructuren

 

 • Ziekenhuizen (normen en erkenning)
 • Lokale multidisciplinaire netwerken
 • Eerstelijnszorg

 

 • Fonds tot bestrijding van de verslavingen
 • Rookstopbegeleiding
 • Testen

 

 • Bestrijding van overdraagbare ziekten waarvoor meldingsplicht geldt

 

 • Strijd tegen doping

 

 • Huisartsenkringen

 

 • Impulseo (impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde)

 

 • Geïntegreerde diensten voor thuiszorg (normen)
 • De financiering van de geïntegreerde diensten voor thuiszorg
 • Palliatieve zorg
 • Multidisciplinaire palliatieve teams
 • Initiatieven voor beschut wonen
 • De financiering van de IBW’s
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (programmatie, normen, erkenning en controle)
 • De financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen (dagprijs en prestaties)
 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg (normen, erkenning, controle)
 • De financiering van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

 

 

Législation importante