Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Vivalis

Vivalis, het logo

Vivalis, de vormalige Diensten van het Verenigd College (afgekort als DVC), vormt de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Vivalis is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest en dienen:

 • alle Brusselaars;
 • al wie gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest;
 • alle sporters die aan evenementen in Brussel deelnemen, of zij nu topsporters of amateursporters zijn;
 • personen die (mogelijk) besmet zijn met een besmettelijke ziekte, zoals tuberculose, mazelen, COVID-19, enz.;
 • de eerstelijnszorg (huisartsen, enz.) en honderden bicommunautaire instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, gezondheidszorgdiensten, opvangcentra, enz.) die werken in de gezondheidszorg en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.
 • nieuwkomers die een integratietraject volgen;
 • mensen die naar bioscoopzalen gaan.

Bevoegdheden van Vivalis

Sinds de zesde staatshervorming oefenen twee instellingen de bevoegdheden van de GGC uit: de Vivalis, de administratie van de GGC, en Iriscare, een instelling van openbaar nut (ION). Iriscare werd opgericht in 2017 (ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag) en is werkzaam sinds 1 januari 2019.

Voor meer informatie over de bevoegdheden van de DVC, ga naar: Bevoegdheden.

Enkele opdrachten van Vivalis in een oogopslag

Bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor gezondheid en bijstand aan personen

 • Vivalis, de vormalige Diensten van het Verenigd College, staat ten dienste van het Verenigd College en de ministers. Zij helpen hen om de beleidsplannen voor hun bevoegdheden voor te bereiden en uit te voeren
 • Daarvoor bereiden ze onder meer adviezen voor of voorontwerpen van ordonnanties en ontwerpbesluiten, na een onderzoek of na een advies van de Adviesraad voor Gezondheid en Welzijnszorg.

Subsidies en waarborgen voor de bicommunautaire instellingen

 • De bedragen van de organieke subsidies en de jaarlijkse eindafrekening vaststellen en uitbetalen aan de begunstigden, binnen de voorgeschreven termijnen.
 • De aanvragen beheren van facultatieve subsidies voor niet-gereglementeerde sectoren.
 • De aanvragen beheren van facultatieve subsidies voor eenmalige projecten die de gereglementeerde sectoren aanvullen.
 • Het bedrag van de subsidies voor infrastructuur die worden toegekend voor bouwwerken, inrichting en uitrusting en uiteindelijk de eindafrekeningen vaststellen en uitbetalen aan de begunstigden.
 • Het bedrag vaststellen van de kredietopnames die zijn toegestaan bij de gegarandeerde leningen die deze instellingen aangaan om het deel van deze werken en uitrusting dat niet wordt gesubsidieerd te dekken.

Regelgevende controle ("administratieve" controle)

 • Controleren of de erkenningsnormen (architectonische, functionele, enz.) worden nageleefd in de erkende bicommunautaire instellingen. Daarbij wordt gesteund op de geldende wetten en regels.
  Er kunnen inspecties worden uitgevoerd:
  • uit eigen beweging;
  • aan het einde van de erkenningsperiode (voorlopige of definitieve erkenning);
  • in bepaalde speciale gevallen (bijvoorbeeld bij klachten).

Gezondheidsinspectie

Plaatsen controleren waar een (vermoedelijke) besmettingshaard is, in geval van een besmettelijke ziekte. In dat geval ontvangen en onderzoeken de Diensten van het Verenigd College de aangiften en nemen, zo nodig in samenwerking met de bevoegde burgemeester, de nodige preventiemaatregelen. Voor de huidige gezondheidscrisis hebben de Diensten van het Verenigd College een belangrijk mechanisme ingevoerd om COVID-19 te bestrijden, met tests, opsporing en vaccinatie.

Strijd tegen doping

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is bevoegd voor gezondheidsopvoeding en preventieve gezondheidszorg door sport in het tweetalige Brussels Gewest. De GGC organiseert educatieve, informatie- en preventiecampagnes over de gezondheidsbevordering door en bij sportbeoefening. Ze legt de voorwaarden vast om risicosporten te mogen beoefenen en regelt de bestrijding van dopinggebruik in het Brussels Gewest.

Haar activiteiten voor de bestrijding van dopinggebruik voert zij uit op basis van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan en van het uitvoeringsbesluit van 10 maart 2016. Deze twee teksten zetten de beginselen en verplichtingen in de Wereldantidopingcode van het Wereldantidopingagentschap om naar Belgisch recht.

De nationale coördinatie en samenwerking zijn bepaald in een samenwerkingsakkoord van 9 december 2011, dat werd gesloten tussen de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap.

De instanties van de bevoegde administraties worden nationale antidopingorganisaties of NADO’s genoemd. De NADO’s organiseren vooral de dopingcontroles van sporters en educatieve, informatie- en preventiecampagnes.

Organigram

organogram_dvc_22_05_2019.png

Législation importante