Nieuw rapport schijnt het licht over de armoede in het Brussels Gewest

Date de publication : 
01/01/2009

Het nieuwe Brussels armoederapport 2008 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn bestaat uit 5 delen die elk een bepaald aspect van de armoedeproblematiek in Brussel uitwerken. Het rapport verzamelt verschillende benaderingswijzen die bijdragen tot de strijd tegen armoede: “meten en begrijpen”, aansporen tot participatie van betrokkenen, voeden van het parlementair debat en inzetten van politieke actie.

De “Welzijnsbarometer” beschrijft enkele grote lijnen inzake de evolutie van de armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks indicatoren. Hoewel sommige indicatoren op een positieve evolutie wijzen, zoals bijvoorbeeld de dalende jongerenwerkloosheid, wijst het merendeel van de indicatoren op de persistentie van een onrustwekkend hoge graad van armoede in het Brussels Gewest: meer dan één op vier Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens, de werkloosheidsgraad van de brusselse bevolking is meer dan dubbel zo hoog dan in België, ondanks de verbetering blijft 32 % van de jongeren op de arbeidsmarkt (< 25 jaar) werkloos en verlaat één op de vijf jonge Brusselaars de school met ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs terwijl hij/zij geen onderwijs meer volgt, meer dan 26 000 huishoudens staan op de wachtlijst voor een sociale woning.

Het thematisch rapport “Armoede en (ver)ouderen” geeft de beleving weer van de Brusselse ouderen in een kwetsbare sociale situatie en van de Brusselaars die geconfronteerd worden met een vroegtijdige veroudering als gevolg van armoede. Ze hebben het over hun bezorgdheden, bijvoorbeeld op het vlak van hun materiële omstandigheden, gebrekkige familiale relaties, problemen op het vlak van toegang tot informatie en het gevoel van uitsluiting; we formuleren hierbij een aantal denkpistes. Een levensparcours dat getekend wordt door armoede draagt meestal reeds voor de pensioenleeftijd bij tot een fysieke en psychische uitputting. De personen die met deze vroegtijdige veroudering geconfronteerd worden interpelleren de maatschappij over de antwoorden die zij hen biedt.

In de “Externe bijdragen” bespreken verschillende Brusselse actoren enkele belangrijke thema's in de armoedeproblematiek: Actiris analyseert het tewerkstellingsbeleid voor oudere werknemers, de federaties van sociale diensten snijden het onderwerp aan van een vijfvoudige stedelijke kloof en wijzen op het belang hierin van sociale diensten om tegemoet te komen aan de noden van het terrein, La Strada stelt enkele denkpistes voor om te komen tot een zo volledig mogelijk beeld van het fenomeen “thuisloosheid”, het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid behandelt de band tussen bestaansonzekerheid en geestelijke gezondheid en in het bijzonder de behandeling en opvang van patiënten uit de zware psychiatrie die chronische en complexe verzorging nodig hebben, Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles maakt tot slot een sociale balans op van een jaar liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt.

Het “Brussels actieplan armoedebestrijding” vormt het politieke luik van armoederapport. Het brengt voor het eerst de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen. Dit eerste Brussels actieplan armoedebestrijding zou de basis kunnen vormen voor een verdere uitwerking, verfijning en afstemming van het armoedebestrijdingsbeleid in Brussel.

Deze verschillende aspecten zullen het onderwerp vormen van een discussie tussen de beleidsmakers en de mensen die persoonlijk of beroepsmatig met armoede worden geconfronteerd tijdens een rondetafelgesprek dat georganiseerd wordt in het Brussels Parlement . De “Synthese van de rondetafel” vormt het 5e en laatste deel van het Brussels armoederapport (te verschijnen in februari 2009).

Jaar: 
Thème :