Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Structuren voor ziekenhuiscoördinatie

Organieke subsidie van ziekenhuiscoördinatiestructuren

Erkende coördinatiestructuren van ziekenhuizen hebben recht op een organieke subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Hoe wordt de organieke subsidie berekend?

De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal erkende bedden in ziekenhuizen die lid zijn van de structuur en gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze jaarlijkse subsidie bedraagt:

  • 3 miljoen euro voor minstens 700 bedden;
  • 7 miljoen euro voor minstens 1.500 bedden;
  • 11 miljoen euro voor minstens 2.000 bedden of meer.

Deze bedragen worden jaarlijks verhoogd met een coëfficiënt die het Verenigd College vaststelt na overleg met de structuren. Deze coëfficiënt houdt vooral rekening met de indexering van de barema's en de sociale programmering die aan het gemeentepersoneel wordt toegekend.

De subsidie dekt op forfaitaire basis een deel van de algemene werkingskosten, waaronder de kosten van boekhoudkundig en administratief beheer en een deel van de loonkosten van het personeel, vooral de sociale lasten. Ten minste 60% van de subsidie moet worden gebruikt voor de loonkosten van het personeel.

Hoe dien je een aanvraag in?

Elke erkende structuur heeft automatisch recht op de subsidie binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten. Er moet dus geen actie ondernomen worden.

Wat is het betalingsritme?

De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald, in schijven. Het saldo van de jaarlijkse subsidie wordt betaald op basis van een eindafrekening.

Wanneer moeten de bewijsstukken worden ingediend?

De structuur dient de bewijsstukken van de algemene werkingskosten en de loonkosten voor het personeel in bij de Diensten van het Verenigd College  (de administratie).

Zij dient jaarlijks een financieel en activiteitenverslag over haar werking in, en een financieel en activiteitenoverzicht van haar leden.

Relevante wetgeving