Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Niet-dringend ziekenvervoer

Erkenning van diensten van niet-dringend ziekenvervoer

De diensten voor niet-dringend ziekenvervoer kunnen erkend worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) indien ze aan de vereiste voorwaarden beantwoorden.

Elke dienst voor niet-dringend ziekenvervoer die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie valt, moet door het Verenigd College erkend zijn.

Voorwaarden?

De diensten voor niet-dringend ziekenvervoer :

 • waarborgen de fysieke en morele integriteit van de patiënten;
 • eerbiedigen het welzijn van de patiënten;
 • waarborgen transparantie van de tarieven, enerzijds ten opzichte van de patiënten en anderzijds ten opzichte van het Verenigd College, onder anderen door de toegepaste tarieven op internet te publiceren;
 • leven het principe van de gelijkheid van behandeling na, meer bepaald zonder rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie van patiënten,
 • waarborgen de grondwettelijke en wettelijke rechten en vrijheden van de patiënten waaronder de vrije keuze van de dienst voor niet-dringend ziekenvervoer, met inachtneming van hun gezondheidstoestand.

De erkenningsnormen staan vermeld in het besluit van het Verenigd College van 8 juli 2021 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten van het niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden.

Vanaf de datum van bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad beschikken de diensten over vijf jaar om te voldoen aan de bepalingen betreffende de uiterlijke kenmerken van de voertuigen en de interventiekledij van de medewerkers.

Hoe dien je een aanvraag in?

De dienst moet een erkenningsaanvraag indienen bij de Diensten van het Verenigd College (de Administratie).

De aanvraag bevat de volgende documenten en inlichtingen:

 1. identiteit van de aanvrager
 2. het ondernemingsnummer;
 3. de nodige documenten en verantwoordingsstukken om aan te tonen dat de aanvrager voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of, indien nodig, een financieel plan waaruit blijkt dat de dienst over de nodige middelen beschikt om het vereiste materieel aan te kopen en het nodige personeel aan te werven;
 4. een kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 5. een lijst met de personeelsleden en de verantwoordingsstukken met betrekking tot hun kwalificaties en hun kennis van het Nederlands en het Frans;
 6. de documenten en inlichtingen betreffende de technische kenmerken en de uitrusting van de ambulances en de lichte ziekenwagens en betreffende de hygiënenormen, het ad hoc patiëntenvervoer en de ambulanciersuitrusting;
 7. de gegevens over de toegepaste tarieven en de berekeningscriteria;
 8. het aantal voertuigen waarover de aanvrager beschikt, het merk, de nummerplaten, de inverkeerstellingsdata en alle bij technische controles bezorgde documenten;
 9. alle andere informatie of documenten die schriftelijk aan de aanvrager worden gevraagd in het kader van het onderzoek van de erkenningsaanvraag als de voorgelegde documenten niet volstaan om over de aanvraag te beslissen.

Stuur deze aanvraag per post naar:

Diensten van het Verenigd College

Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

Belliardstraat 71 bus 1

1040 Brussel

Hoe verloopt de procedure?

Voorlopige erkenning

De Administratie onderzoekt de aanvraag en legt zijn opmerkingen voor advies aan het permanente overlegcomité (de Commissie) voor. De Commissie is een adviesorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van sectoren betrokken bij niet-dringend ziekenvervoer, gelast om voorstellen, adviezen en aanbevelingen te formuleren voor het Verenigd College.

De Commissie formuleert haar standpunt binnen dertig dagen na voorlegging van het dossier.

De adviezen van de Administratie en de Commissie worden vervolgens aan de leden van het Verenigd College bezorgd, zodat die een beslissing kunnen nemen.

Bij een negatief advies bezorgen de leden van het Verenigd College de opmerkingen van de Administratie en de Commissie aan de aanvrager.

De leden van het Verenigd College kennen een voorlopige erkenning van zes maanden toe aan aanvragers die voor de eerste keer een ontvankelijke erkenningsaanvraag indienen met een financieel plan waaruit blijkt dat de dienst over de nodige middelen beschikt om het vereiste materieel aan te kopen en het nodige personeel aan te werven.

De voorlopige erkenning wordt toegekend voor een periode van zes maanden, die een keer hernieuwbaar is.

De Administratie deelt de beslissing aan de aanvrager mee.

De dienst verbindt zich ertoe om de periode van de voorlopige erkenning te gebruiken om te voldoen aan alle door het Verenigd College bepaalde erkenningsnormen.

Erkenning

In de periode van de voorlopige erkenning behandelt de Administratie het dossier, inspecteert het de dienst en brengt het minstens twee maanden voor het verstrijken van de voorlopige erkenning een advies uit over de toekenning of weigering van de erkenning.

Het dossier wordt voor advies aan de Commissie voorgelegd. Die neemt een beslissing binnen dertig dagen vanaf de dag na de dag waarop het dossier ontvangen wordt.

De adviezen van de Administratie en de Commissie worden vervolgens aan de leden van het Verenigd College bezorgd, zodat die een beslissing kunnen nemen.

Indien aan deze formaliteiten niet kan worden voldaan, kan de voorlopige erkenning éénmalig zes maanden verlengd worden.

De erkenning wordt toegekend voor een periode van zes jaar. Ze kan worden hernieuwd.

De erkende dienst voor niet-dringend ziekenvervoer die zijn activiteiten tijdelijk staakt of stopzet, brengt de Administratie daar onmiddellijk van op de hoogte, per brief of per e-mail.

Hernieuwing van een erkenning

Uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een lopende erkenning moet de hernieuwing aangevraagd worden. Dat moet volgens dezelfde vorm en procedure gebeuren als bij de erkenningsaanvraag.

Weigering van een erkenning en intrekking van een (voorlopige) erkenning

Als de Administratie een voorstel opstelt:

 • tot weigering van hernieuwing van een erkenning;
 • tot intrekking van een erkenning;
 • tot intrekking van een voorlopige erkenning;

brengt het de aanvrager daarvan op de hoogte.

De Administratie deelt hem ook mee dat hij over 15 dagen beschikt na ontvangst van de kennisgeving om aangetekend zijn opmerkingen te bezorgen.

De aanvrager kan indien nodig om een gesprek vragen. De Administratie nodigt de aanvrager daarvoor aangetekend uit en vermeldt daarbij de locatie en het uur van het gesprek. In de uitnodiging wordt vermeld dat de aanvrager zich door een advocaat kan laten bijstaan. Vier leden van de Commissie nemen aan dat gesprek deel.

De Administratie vult het dossier aan met de schriftelijke opmerkingen van de aanvrager, alle verzamelde nuttige inlichtingen en documenten en, desgevallend, het proces-verbaal van het gesprek met de aanvrager.

De Administratie stelt binnen zeven dagen vanaf het gesprek - of als er geen gesprek heeft plaatsgevonden, na ontvangst van de documenten - een verslag op en bezorgt dat aan de Commissie. Die moet de Administratie binnen tien werkdagen haar advies en eventuele aanbevelingen bezorgen. Nadat die termijn verstreken is, bezorgt het bestuur het dossier aan de leden van het Verenigd College, die binnen een maand na ontvangst van het dossier een beslissing nemen.

Dringende intrekking van een (voorlopige) erkenning

Als de Administratie een voorstel tot dringende intrekking van een erkenning of een voorlopige erkenning opstelt, laat het dat aan de aanvrager weten.

De Administratie deelt hem ook mee dat hij over dertig dagen beschikt na ontvangst van de kennisgeving om aangetekend zijn opmerkingen te bezorgen.

De aanvrager kan indien nodig om een gesprek vragen. De Administratie nodigt de aanvrager daarvoor aangetekend uit en vermeldt daarbij de locatie en het uur van het gesprek. In de uitnodiging wordt vermeld dat de dienst zich door een advocaat kan laten bijstaan. Vier leden van de Commissie nemen aan dat gesprek deel. Als geweigerd wordt om zich te laten vertegenwoordigen of zich te verdedigen, wordt dat in het proces-verbaal van het gesprek opgenomen.

De Administratie vult het dossier aan met de schriftelijke opmerkingen van de aanvrager, alle verzamelde nuttige inlichtingen en documenten en het proces-verbaal van het gesprek met de aanvrager.

De Administratie stelt binnen drie werkdagen vanaf het gesprek - of als er geen gesprek heeft plaatsgevonden na ontvangst van de documenten - een verslag op, dat het aan de Commissie bezorgt. Die moet het bestuur binnen vijf werkdagen haar advies en aanbevelingen bezorgen. Na die termijn bezorgt de Administratie het dossier aan de leden van het Verenigd College, die binnen tien dagen na ontvangst van het dossier een beslissing nemen.

Relevante wetgeving