Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Subsidie om de installatie van multidisciplinaire praktijken en jonge artsen te ondersteunen

Subsidie om de installatie van multidisciplinaire praktijken en jonge artsen te ondersteunen

De maatregelen ter ondersteuning van multidisciplinaire praktijken en jonge artsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben tot doel gezondheidsprofessionals aan te moedigen samen te werken met andere beroepsbeoefenaars om een activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zo de eerstelijnszorg voor de Brusselse bevolking te garanderen.  

De nieuwe regeling beoogt de prioritaire subsidiëring van multidisciplinaire structuren die gevestigd zijn in een wijk met een huisartsentekort. Overeenkomstig het besluit van 27 januari 2022 kent het Verenigd College jaarlijks subsidies toe aan multidisciplinaire structuren of aan jonge artsen om hun installatie te ondersteunen, binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Die subsidie bedraagt maximaal 150.000 euro, met de mogelijkheid van een subsidie van maximaal 225.000 euro als de multidisciplinaire structuur wordt gevestigd in een wijk met een huisartsentekort.

Per begrotingsjaar worden maximaal tien subsidies van maximaal 15.000 euro toegekend aan jonge artsen die zich vestigen in een wijk met een huisartsentekort, binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Een subsidieaanvraag indienen

Je kan een aanvraag indienen:

 • door je volledige dossier per e-mail te versturen naar subsidies@ggc.brussels;
 • door je volledige dossier per post te versturen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Diensten van het Verenigd College, Belliardstraat 71/1 te 1040 Brussel.

Alle aanvragen die worden ingediend tussen 1 april van het jaar dat aan het lopende begrotingsjaar voorafgaat en 31 maart van het betrokken begrotingsjaar, zullen samen worden geanalyseerd.

In het jaar waarin dit besluit in werking treedt, wordt de datum van 31 maart verschoven naar 31 mei van het lopende jaar en de datum van 1 april wordt verschoven naar 1 juni.

Bv: voor het begrotingsjaar 2022 moeten de dossiers ingediend worden tussen de datum van inwerkingtreding en 31 mei 2022.

Voor het begrotingsjaar 2023 moeten de dossiers ingediend worden tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

Voor het begrotingsjaar 2024 moeten de dossiers ingediend worden tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024.

Documenten voor de subsidieaanvraag

(niet-limitatieve lijst)

Meer informatie

Wat wordt bedoeld met "multidisciplinaire structuren"?

Een multidisciplinaire structuur is een structuur die minstens één arts omvat die erkend is als houder van de bijzondere beroepstitel van huisarts en een gezondheidsprofessional, die geen arts is, die een erkenning heeft op grond van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en die de rol vervult van eerstelijnszorgactor.

Overeenkomstig het besluit van 27 januari 2022 betreffende de ondersteuning van de multidisciplinaire praktijken en jonge artsen, moeten de multidisciplinaire structuren beschikken over ten minste vier beroepsbeoefenaars die elk voor een minimum van een derde voltijdsequivalent werken, en twee huisartsen, waaronder ten minste één jonge arts.

Wat wordt bedoeld met "jonge arts"?

Een jonge arts is een als houder van de bijzondere beroepstitel van huisarts erkende arts die, op de installatiedatum, erkend is sinds een periode van ten hoogste vijf jaar.

Wat omvat de subsidie om de installatie van multidisciplinaire praktijken te ondersteunen?

De subsidie om de installatie van multidisciplinaire praktijken te ondersteunen omvat een eenmalige subsidie van maximaal 150.000 euro voor de installatie van een nieuwe multidisciplinaire structuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich niet in een wijk met een huisartsentekort bevindt.
Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 225.000 euro als de installatie van een nieuwe multidisciplinaire structuur plaatsvindt in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De subsidie is ook toegankelijk voor monodisciplinaire structuren die omgevormd worden tot multidisciplinaire structuren.

Ze is toegankelijk voor multidisciplinaire structuren die voldoen aan de criteria van het besluit. Bijvoorbeeld: beschikken over ten minste vier beroepsbeoefenaars die elk voor een minimum van een derde voltijdsequivalent werken, een permanentie van een huisarts van minimum vijftig uur per week aanbieden, hun activiteiten verrichten tegen facturering overeenkomstig het geconventioneerde tarief, ... (niet-limitatieve criteria).

De structuur hoeft deze subsidie niet terug te betalen, tenzij ze binnen vijf jaar na de installatiedatum niet meer voldoet aan de criteria van het besluit. Het bedrag van de subsidie moet dan terugbetaald worden naar evenredigheid van het aantal nog niet begonnen jaren.

Opmerking: Indien de tegemoetkoming de verwerving van een onroerend goed dekt, moeten het gebruik en de bestemming van dit goed gewijd zijn aan de activiteit van de multidisciplinaire structuur of van de jonge arts gedurende dertig jaar, te rekenen vanaf de installatiedatum, (zie artikel 11 van het besluit).

Wat omvat de subsidie om de installatie van jonge artsen te ondersteunen?

De subsidie om de installatie van jonge artsen te ondersteunen omvat een eenmalige subsidie van maximaal 15.000 euro voor de installatie van een jonge huisarts in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze is toegankelijk voor jonge huisartsen die voldoen aan de criteria van het besluit. Bijvoorbeeld: geïnstalleerd zijn in een wijk met een tekort aan huisartsen, zijn activiteiten verrichten tegen facturering overeenkomstig het geconventioneerde tarief, een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, ... (niet-limitatieve criteria).

De jonge arts hoeft deze subsidie niet terug te betalen, tenzij hij binnen vijf jaar na de installatiedatum niet meer voldoet aan de criteria van het besluit. Het bedrag van de subsidie moet dan terugbetaald worden naar evenredigheid van het aantal nog niet begonnen jaren.

Opmerking: Indien de tegemoetkoming de verwerving van een onroerend goed dekt, moeten het gebruik en de bestemming van dit goed gewijd zijn aan de activiteit van de multidisciplinaire structuur of van de jonge arts gedurende dertig jaar, te rekenen vanaf de installatiedatum, (zie artikel 11 van het besluit).

Wat wordt bedoeld met "installatiedatum"?

Met installatiedatum wordt de eerste dag bedoeld waarop de multidisciplinaire structuur of de huisarts patiënten kan ontvangen.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk zes maanden na de installatiedatum plaatsvinden. Multidisciplinaire structuren en jonge artsen die op het ogenblik dat ze hun aanvraag indienen nog niet geïnstalleerd zijn, hebben na de toekenning van de subsidie maximaal zes maanden de tijd om hun installatie uit te voeren.

De installatie moet plaatsvinden in een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij een subsidieaanvraag om de installatie van een jonge arts te ondersteunen moet het gaan om een installatie in een wijk met een huisartsentekort.

Wat wordt bedoeld met "bicommunautaire structuur"?

Bicommunautaire structuren richten zich tot alle Brusselaars.

Met andere woorden, de GGC is niet bevoegd voor organisaties die zich richten tot een uitsluitend Franstalig of uitsluitend Nederlandstalig publiek.

Daarom vragen we je om de administratie alle elementen in verband met de organisatie van jouw werk te bezorgen die het bicommunautaire karakter ervan concreet rechtvaardigen.

Het gaat om:

 • Elementen die verband houden met de institutionele organisatie: bijvoorbeeld in welke taal of talen zijn jouw officiële documenten opgesteld en in welke taal of talen gebeurt de externe communicatie (website, publicaties, ...)?
 • Elementen die verband houden met de operationele organisatie: hoe is je werk georganiseerd om de volgende groepen zonder onderscheid te benaderen:
  • een Franstalig publiek;
  • een Nederlandstalig publiek;
  • en/of een publiek dat een of meerdere (andere) talen spreekt?

Omvorming van een monodisciplinaire structuur

Een monodisciplinaire structuur kan de subsidie aanvragen als de omvorming tot een multidisciplinaire structuur ten laatste plaatsvindt binnen zes maanden volgend op de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de nieuwe multidisciplinaire structuur voldoet aan de criteria van het besluit.

Is er een huisartsentekort in mijn wijk?

De lijst van de wijken met een huisartsentekort wordt vastgelegd door de ministers van Gezondheid.

Om te weten of er een huisartsentekort is in jouw wijk, moet je twee stappen volgen:

 1. de wijkmonitoring raadplegen en de installatieplaats ingeven;
 2. het ministerieel besluit tot bepaling van de wijken met een huisartsentekort raadplegen: 

Gebruik van een samengevat elektronisch medisch dossier dat verbonden is met het Brussels Gezondheidsnetwerk

Multidisciplinaire structuren

Bij multidisciplinaire structuren moet ten minste één erkende huisarts ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet).

Jonge artsen

Een jonge arts die de subsidie aanvraagt, moet ook ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Als je vragen hebt over het samengevat elektronisch medisch dossier of de registratie bij het Brussels Gezondheidsnetwerk, kan je contact opnemen met de vzw Abrumet via het e-mailadres info@abrumet.be. Daar zal je informatie krijgen over de te volgen procedure.

Meer uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van Abrumet of van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Contact

Voor meer informatie: subsidies@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina

Relevante wetgeving