Programmering

De ingebruikneming en exploitatie van instellingen zijn, in de sectoren voor Gezondheids- en Welzijnszorg, aan een programmering onderworpen.

De programmering betreft eveneens de centra en diensten voor de gezondheidszorg alsook sommige zware medisch-technische diensten en medische apparatuur. Ze moet het mogelijk maken om rekening te houden met de algemene en speciale behoeften van de bevolking en haar ontwikkeling en te beantwoorden aan de vereisten van een gezond beheer.

De programmering betreft twee aspecten:

  • het aantal bedden, plaatsen, diensten, apparatuur, ...;
  • de werken.

Programmeringscriteria

De bevoegde overheid stelt de programmeringscriteria vast. Deze criteria beogen met name:

  • de specialisatie van de inrichtingen, centra en diensten;
  • hun capaciteit en hun uitrusting;
  • de coördinatie van hun infrastructuren en/of van hun werkzaamheden.

Ze zijn gericht op een billijke verdeling van de inrichtingen, centra en diensten onder de verscheidene sectoren.

Wat betreft het beleid inzake de zorgverlening in en buiten de verplegingsinrichtingen, blijven de basisregels betreffende de programmering afhangen van de federale overheid. Toch behouden de gemeenschapsoverheden een quasi absolute bevoegdheid om de programmeringscriteria vast te leggen inzake de andere domeinen van het Gezondheidsbeleid en in de sector Bijstand aan personen.

Overeenstemming met de programmering

Op het einde van de door het Verenigd College bepaalde procedures, stellen de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, vast dat het project ja dan neen in het kader van de programmering past door, naar gelang van het geval:

  • een "specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie";
  • een "vergunning voor werken";
  • een met redenen omklede weigering van vergunning tot ingebruikneming en exploitatie of voor werken te verlenen.

De Leden van het Verenigd College kunnen een termijn bepalen waarbinnen deze vergunningen rechtsgeldig blijven.

Relevante wetgeving: