Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Opdrachten en waarden

Als studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn diverse opdrachten in functie van de uitbouw van een gecoördineerd gezondheids-en armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De opdrachten van het Observatorium

 • Personen, instellingen en diensten die het beleid inzake welzijn en volksgezondheid uitwerken in het Brussels Gewest de gegevens en informatie aanbieden die nuttig zijn in het kader van hun opdrachten
  • Het bieden van een globale visie over de actuele gezondheidsituatie van de Brusselse bevolking en de armoede in het Brussels Gewest en de evolutie ervan in de tijd
  • Het uitklaren van specifieke aspecten van de socio-sanitaire situatie van de Brusselse bevolking
  • Het evalueren van het beleid en de interventies op het domein van welzijn en gezondheid
 • Het bevorderen van de coördinatie van het beleid en de interventies op het domein van welzijn en gezondheid in het Brussels Gewest

Download de opdrachten van het Observatorium

Activiteiten

Bestaande informatie verzamelen
Kwantitatieve en kwalitatieve informatie: gegevens van openbare en privé-instellingen, van verenigingen of informatie uit wetenschappelijk onderzoek

Informatie analyseren

 • uitvoeren van kwantitatieve, kwalitatieve en ruimtelijke analyses van de gegevens
 • integreren van verschillende soorten informatie om tot een globale benadering
 • van de realiteit te komen.

Informatie verspreiden

 • de resultaten van onze analyses op onze website of via gedrukte documenten publiceren voor de actoren van het werkveld en de beleidsmakers
 • onze publicaties presenteren en bediscussiëren met de beleidsmakers en het werkveld.

Methodologie

Onderzoek

 • coördineren en ondersteunen van onderzoek uitgevoerd door partners op het terrein en/of door academici ter opvolging van de gezondheid, de armoede, specifieke gezondheidsproblemen en sociale ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest
 • opstellen en valideren van indicatorensets en werkinstrumenten inzake volksgezondheid, armoede en sociale uitsluiting.

Brussels expertisecentrum en denktank

 • advies omtrent volksgezondheid
 • advies omtrent armoedebestrijding
 • deelname aan werkgroepen, colloquia en bijeenkomsten
 • participatie aan Belgische en Europese netwerken omtrent volksgezondheid en armoedebestrijding
 • tweetalige benadering: kennis van de Nederlandstalige en Franstalige actoren.

Uitgangspunten

 • de verwevenheid van de thema's armoede en gezondheid
 • de benadering van de Brusselse realiteit in haar diversiteit
 • in interactie met de actoren van het werkveld
 • rekening houden met het standpunt van de mensen die betrokken zijn.

Relevante wetgeving

De wettelijke opdrachten van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn staan opgesomd in artikel 5 van de ordonnantie van 19 juli 2001 en zijn overgenomen in artikel 5 van het Besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.