Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

(Niet-) gebruik van beroepsprocedures inzake huisvesting

Overzicht

Wat zijn de beroepsmogelijkheden in geval van negatieve beslissingen over een recht op het vlak van huisvesting in het Brussels Gewest? Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn liet een juridisch onderzoek uitvoeren om deze vraag te beantwoorden.

Het Thematisch rapport 2016 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn over het niet gebruiken van sociale rechten wees op de omvang van de problematiek van geen toegang hebben tot rechten en het weigeren van rechten voor mensen in bestaansonzekerheid. Parallel daarmee is de toegang tot huisvesting in het Brussels Gewest voor veel bewoners problematisch door een context van armoede en hoge huurprijzen.

Op basis van deze vaststellingen liet het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een juridisch onderzoek uitvoeren door de Université Saint-Louis (Véronique van der Plancke en Nicolas Bernard), met als doel de beroepsmogelijkheden te bekijken in geval van negatieve beslissingen inzake de verlening van een recht op vlak van huisvesting.

Het rapport beschrijft in detail de beroepsprocedures die van toepassing kunnen zijn in de huisvestingproblematiek, in welke mate ze gebruikt worden en de redenen waarom ze onvoldoende gebruikt worden. Er werd gekozen om drie belangrijke Brusselse problematieken van naderbij te  bestuderen :

  • De discriminatie bij de toegang tot huisvesting ;
  • Niet-ingeschreven zijn in het Bevolkingsregister (weigering van referentieadres, van een tijdelijke domicilie, …) en de foutieve toepassing van het statuut van samenwonende ;
  • De duurte van de huisvesting.

Wat is de impact van de Brusselse huisvestingswet op de effectiviteit van de beroepen in geval van discriminatie bij toewijziging van een woning ? Wat kan men doen indien een OCMW of een gemeente de toekenning van een referentieadres weigert, of wanneer er ten onrechte het bedrag voor samenwonende wordt toegepast ? Wat zijn de middelen (vb. het indicatief rooster van de huurprijzen) die eventueel gemobiliseerd kunnen worden om onredelijke huurprijzen juridisch aan te vechten?

Zulke vragen worden behandeld in dit rapport, gebaseerd op een analyse van de wetgeving, de rechtspraak, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken. Het rapport illustreert eveneens de moeilijke toegang tot justitie voor personen in kansarmoede, die geconfronteerd worden met verschillende barrières om hun recht te doen gelden en om onterechte weigeringen aan te vechten.

Auteurs

Véronique VAN DER PLANCKE, Nicolas BERNARD

Date de publication