Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Gezondheidsindicatoren 2010 - inhoudstafel

 

Terug naar presentatie pagina van het 2010 gezondheidsindiactoren

Voorwoord

Deel I : Geograpische en sociaal-economische context

1. Demografische context
1.2 Leeftijds- en geslachtsstructuur
1.3 Brussel: een multiculturele stad 
1.4 Soorten huishoudens 
1.5 Geboortecijfer 
1.6 Sterftecijfer 
1.6.1 Algemeen sterftecijfer 
1.6.2 Vroegtijdig overlijden
1.7 Levensverwachting 
1.8 Migraties
2. Sociaal-economische context 

Deel II : Gezondheidstoestand

1. De inschatting van de eigen gezondheid 
2. Doodsoorzaken 
2.1 Sterfte van alle leeftijden 
2.2 Vroegtijdig overlijden 
2.2.1 Mannen
2.2.2 Vrouwen
3. Chronische aandoeningen
3.1 Overzicht van de aandoeningen
3.1.1 De prevalentie van chronische aandoeningen 
3.1.2 Invaliditeit
3.2  Cardiovasculaire aandoeningen
3.2.1 Mortaliteit 
3.2.2 Morbiditeit 
3.3 Kanker 
3.3.1 Overzicht van alle kankers 
3.3.2 Longkanker 
3.3.3 Borstkanker bij vrouwen 
3.3.4 Colorectale kanker 
3.3.5 Prostaatkanker
3.3.6 Andere kankers bij vrouwen 
3.3.7 Kanker van het lymfatisch, hematopoietisch weefsel en aanverwanten 
3.4 Chronische ademhalingsziekten
3.5 Alcoholgerelateerde aandoeningen
3.6 Musculo-skeletale problemen 
3.7 Diabetes 
3.8 Obesitas 
4. Infecties 
4.1 Monitoring en onder controle houden van infectieziekten 
4.2 Frequentie van infectiegerelateerde sterfgevallen
4.3 Hiv-infecties
4.3.1 Mortaliteit 
4.3.2 Seropositiviteit
4.3.3 Morbiditeit (aids) 
4.4 Andere seksueel overdraagbare aandoeningen 
4.4.1 Algemene situatie
4.4.2 Infectietypes
4.5 Tuberculose 
4.5.1 Tuberculosecontrole in het Brussels Gewest 
4.5.2 Epidemiologie van tuberculose 
4.6 Hepatitis
4.6.1 Algemene mortaliteit 
4.6.2 Hepatitis B
4.6.3 Hepatitis C 
4.6.4 Hepatitis A
4.7 Intestinale infecties 
4.8 Meningokokkeninfecties 
4.9 Ademhalingsinfecties 
4.9.1 De griep (Influenza A en B)
4.9.2 Pneumonieën door Streptococcus pneumoniae 
5. Geestelijke gezondheid
5.1 Globaal overzicht
5.2 Zelfmoord
5.2.1 Mortaliteit 
5.2.2 Zelfmoordpogingen 
5.3  Depressie
5.4 Psychotische stoornissen 
5.5 Angst en slaapstoornissen
6. Ongevallen 
6.1 Arbeidsongevallen
6.1.1 Ongevallen in het Brussels Gewest
6.1.2 Arbeidsongevallen bij Brusselaars
6.2 Verkeersongevallen 
6.3 Ongevallen in het dagelijks leven

Deel III : Determinanten van gezondheid

1. Levensstijl 
1.1 Voeding 
1.1.1 Regelmatig ontbijten 
1.1.2 Regelmatige consumptie van groenten en fruit
1.1.3 Regelmatig vis eten
1.2 Lichaamsbeweging 
1.3 Tabaksgebruik 
1.4 Alcoholgebruik 
1.5 De consumptie van andere psychotrope substanties 
        1.5.1 De consumptie van psychotrope geneesmiddelen
        1.5.2 Gebruik van illegale drugs
2. Sociale gezondheidsongelijkheden 
2.1 De ongelijkheden op het vlak van mortaliteit 
2.1.1 Ongelijkheden van bij de geboorte 
2.1.2 Levensverwachting en algemene mortaliteit
2.1.3 De belangrijkste doodsoorzaken die aan de basis liggen van de sociale ongelijkheden in de mortaliteit
2.2 De sociale ongelijkheden op het vlak van de gezondheidstoestand
2.2.1 De subjectieve gezondheid 
2.2.2 Chronische aandoeningen 
2.2.3 Geestelijke gezondheid
2.3 Sociale ongelijkheden op het vlak van levensstijl
2.3.1 Tabaksgebruik
2.3.2 Voeding 
2.3.3 Lichaamsbeweging 
2.3.4 Gebruik van alcohol en andere drugs
3. Multicultureel Brussel
3.1 Inleiding 
3.2 Nationaliteit en perinatale gezondheid 
3.3 Nationaliteit en mortaliteit
3.3.1 Algemene mortaliteit
3.3.2 De belangrijkste doodsoorzaken per nationaliteitsgroep
3.3.3 Grote doodsoorzaken en nationaliteit
3.4 Gezondheidstoestand en nationaliteit 
3.4.1 De subjectieve gezondheid 
3.4.2 Chronische aandoeningen 
3.4.3 Geestelijke gezondheid
3.5 Levensstijl en nationaliteit
3.5.1 Voeding 
3.5.2 Lichaamsbeweging 
3.5.3 Tabaksgebruik 
3.5.4 Alcohol en andere drugs 
4. Toegang tot zorg en preventie 
4.1 Toegang tot zorg
            4.1.1 Socio-economische toegankelijkheid
            4.1.2 Opvolging door de huisarts
            4.2 Preventie en opsporing
4.2.1 Vaccinaties 
4.2.2  Screenings 

Deel IV : Levensloop

1. Bij de geboorte 
1.1 Kenmerken van de moeders 
1.1.1 Leeftijd van de moeders bij de bevalling 
1.1.2 Nationaliteit van de moeders
1.1.3 Socio-economische status van de moeders
1.2 Prenatale opvolging
1.2.1 Risico-evaluatie
1.2.2 Frequentie van de opvolging en de onderzoeken
1.3 Perinatale gezondheidsindicatoren 
1.3.1 Prematuriteit 
1.3.2 Laag geboortegewicht 
1.3.3 Meerlingzwangerschappen 
1.3.4 Verloskundige interventies
1.3.5 Foeto-infantiele mortaliteit 
1.4 De oorzaken van kindersterfte
1.5 Opsporing bij zuigelingen en jonge kinderen
1.5.1 Bloedstalen 
1.5.2 Opsporing van gezichtsproblemen 
1.5.3 Opsporing van doofheid
1.6 Borstvoeding in het Brussels Gewest
1.6.1 Uitsluitend borstvoeding bij het verlaten van de kraamkliniek
1.6.2 Uitsluitend borstvoeding nadien
2. Kinderen van één tot negen jaar
2.1 Mortaliteit 
2.2 Infectieziekten
2.2.1 Poliomyelitis 
2.2.2 Mazelen 
2.2.3 Rubella
2.2.4 Bof 
2.2.5 Kinkhoest 
2.2.6 Invasieve pneumokokkeninfecties
2.2.7 Diarree door rotavirus
2.3 Vaccinatiedekking (kinderen van 18 tot 24 maanden)
2.4 Opsporing van kindermishandeling 
3. Adolescenten van 10 tot 19 jaar
3.1 De gezondheid van adolescenten 
3.1.1 Mortaliteit bij adolescenten
3.1.2  Morbiditeit bij adolescenten
3.2 Het gedrag van adolescenten
3.2.1  Verslavingen 
3.2.2 Voedingsgewoonten van adolescenten
3.2.3  Overmatig televisie kijken 
4. Volwassenen
4.1 Sociodemografische kenmerken
4.2 De gezondheid van jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd
4.2.1. De inschatting van de eigen gezondheid
4.2.2 Mortaliteit bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd
4.2.3 Morbiditeit bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd
4.2.4 Arbeidsongevallen
4.3 Het gezondheidsgedrag van volwassenen 
 4.3.1 Verslavingen (tabak, alcohol, drugs)
  4.3.2 Obesitas en de voedingsgewoonten van volwassenen
5. Ouderen
 5.1 Kenmerken van de oudere bevolking
  5.1.1 Evolutie
  5.1.2 Geografische verdeling
  5.1.3 Geslachtsverhouding
  5.1.4 Multiculturaliteit
 5.2 Gezondheidstoestand
  5.2.1 De inschatting van de eigen gezondheid
  5.2.2 Morbiditeit
 5.3 Sterftecijfer
 5.4 Het levenseinde

Deel V : Aanbod en consumptie van zorg

1. De gezondheidswerkers
2. Bezoek aan de preventieve structuren van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) en van Kind en Gezin (K&G)
3. De ziekenhuizen
3.1 Het ziekenhuisaanbod
3.2 Factoren die een ziekenhuisopname beïnvloeden
3.2.1 Kenmerken van de bevolking
3.2.2 Factoren die verband houden met de verzorging
3.3  Kenmerken van de ziekenhuisverblijven
3.3.1 Klassieke ziekenhuisopname en dagopname
3.3.2 Duur van het verblijf
4. Zorg en woonvoorzieningen voor ouderen
4.1 Beleidsopties
4.2 Thuishulp en thuiszorg
4.3 Woonvoorzieningen
4.3.1 Diversiteit aan woonformules
4.3.2 Aanbod in Brussel

Deel VI : Bronnen en methodologische toelichting

1. Belangrijkste gegevensbronnen 
1.1 Anonieme, gecodeerde en exhaustieve individuele gegevens
 
1.1.1 De statistische formulieren voor geboorte en sterfte
1.1.2 De gegevens van het Brussels programma voor borstkankerscreening
1.2 Anonieme, gecodeerde en niet-exhaustieve individuele gegevens
1.2.1 De nationale Gezondheidsenquête
1.3 Geaggregeerde gegevens afkomstig uit publieke of private instellingen
1.3.1 Federale Overheidsdienst Volkgezondheid 
1.3.2 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
1.3.3 Intermutualistisch Agentschap (IMA)
1.3.4 Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 
1.3.5 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) 
1.3.6 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). 
1.3.7 Stichting Kankerregister
1.3.8 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
1.3.9 Service d'Information Promotion Education Santé (SIPES) van de École de Santé Publique (ESP) van de Université Libre de Bruxelles (ULB)
1.3.10 VRGT/FARES
1.3.11 Medisch-sociale databank van het Office de la Naissance et de l'Enfance en Kind en Gezin
1.3.12 Eurostat
2 Methodologische toelichting
2.1 Variabelen en indicatoren
2.1.1 De variabele "nationaliteit"
2.1.2 De variabele "grote stad"
2.1.3 De gezondheidsindicatoren
2.1.4 De indicatoren voor de sociale status
2.2 Andere nuttige definities
2.3 Enkele statistische concepten en methodes
2.3.1 Standaardisering
2.3.2 De statistische nauwkeurigheid van een meting
2.3.3 De statistische significantie van een verschil 
2.3.4 Associatiemaat en logistische regressie 
2.3.5 Clusteranalyse 

Date de publication

Année

Thème