Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Het Observatorium voor Gezondheid publiceert een derde rapport over de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Dit derde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 8 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Na de historiek van het programma en de epidemiologie van borstkanker in het Brussels Gewest in herinnering te hebben gebracht, is dit rapport gewijd aan een beschrijving van de resultaten van het programma (activiteiten, dekkingsgraad, termijn, kankerdetectiegraad) en van de kenmerken van de Brusselse vrouwen die deelnemen aan de screening.

Tot slot bekijken we de belangrijke vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het programma, de initiatieven die momenteel lopen en de uitdagingen die nog aangepakt moeten worden.

Download
( ! Dit rapport verschijnt niet in gedrukte versie en is enkel online beschikbaar )
Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - integrale tekst

Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - conclusie

Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - samenvatting

Een poster over borstkankerscreening 
in het Brussels Gewest

Ter gelegenheid van het 5e Internationaal Epidemiologie Congres, georganiseerd door ADELF (Association des épidémiologistes de langue française), EPITER (Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain), en l'ESP/ULB (Ecole de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles) in Brussel in september 2012, presenteerde het Observatorium een poster met als titel: “Gekruiste ruimtelijke analyses van gegevens uit verschillende medisch-administratieve routinebronnen voor de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest”.

Vanuit de vaststelling dat de cijfers met betrekking tot borstkankerscreening in het Brussels Gewest ongelijkheden vertonen tussen de gemeenten, lag de doelstelling van deze analyse in het helpen begrijpen van en ingrijpen op deze ongelijkheden. Verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op borstkanker en de screeningspraktijk werden door middel van kaarten en grafieken in beeld gebracht, door verschillende hypotheses te onderzoeken en een beroep te doen op verschillende routinebronnen.

Deze analyse toont uiteindelijk aan dat de confrontatie van diverse gegevens uit medisch-administratieve routinebronnen het mogelijk maakt om een zekere logische samenhang in beeld te brengen van ruimtelijke verdelingen die, op het eerste zicht, paradoxaal lijken. Deze oefening geeft een illustratie van een van de methodes van integratie van gegevens die het Observatorium de mogelijkheid biedt om haar beleidsondersteunende rol uit te voeren.

Download de poster
! enkel in het Frans beschikbaar
Analyses spatiales croisées pour évaluer le programme de dépistage du cancer du sein à Bruxelles

(om te ontdekken wat er achter de vraagtekens schuilt, volstaat het om er op te klikken)

Date de publication

Année

Collectie

Thème