Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Brussels Gezondheidsplan – Opgroeien en leven in goede gezondheid in Brussel

Overzicht

Het Brusselse Gezondheidsplan tekent een visie uit voor het Brusselse gezondheidsbeleid en presenteert 44 concrete maatregelen die, op basis van alle verzamelde informatie omtrent de Brusselse behoeften en problematieken, deze visie concretiseren.

Het Brusselse Gezondheidsplan werd opgesteld door de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Minister Didier Gosuin en Minister Guy Vanhengel, en goedgekeurd door het Verenigd College en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Het kwam tot stand na een uitgebreide consultatie van het werkveld met 8 bijeenkomsten waaraan 81 terreinactoren deelnamen waarbij in het totaal ongeveer 300 personen aanwezig waren. Het plan werd ook voorgelegd aan de adviesorganen van de GGC, het Beheerscomité van Iriscare en de Sociale en Economische Raad. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn was nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit plan en stond in voor de wetenschappelijke ondersteuning.

De globale visie werd neergeschreven in 7 principes. Het operationaliseren ervan in de huidige Brusselse realiteit mondde uit in 3 pijlers waaronder 17 doelstellingen kwamen met 44 concrete maatregelen met elk 1 of meerdere te ondernemen acties, uit te voeren doorheen de periode 2019-2025, en voorstellen voor evaluatie ervan.

De drie grote pijlers: het stuiten van de toename en het terugdringen van de grote sociale ongelijkheden in gezondheid, de afstemming van het zorgaanbod op de reële behoeften van de Brusselse populatie met een voor iedere Brusselaar toegankelijk en samenhangend zorgtraject, en de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand gezondheidsbeleid met alle instrumenten die daarvoor nodig zijn. De doelstellingen die de Ministers, belast met Gezondheidsbeleid, hiervoor uitwerkten, bieden een antwoord op de grote uitdagingen die vandaag voorliggen aan de Brusselse volksgezondheid.

In die zin stelt het Brussels Gezondheidsplan een andere manier van aanpakken voor, met een integrale gezondheidsbenadering die zowel het fysieke, geestelijke als sociale aspect integreert, een systeem waarbij de gebruiker centraal staat, een benadering die zich ook richt op hoe en waar de Brusselaars met elkaar samenleven. Daarnaast overstijgt het ook het gezondheidssysteem stricto sensu door bijvoorbeeld de armoede-, huisvestings- en tewerkstellingsproblematieken, die alle een impact hebben op gezondheid, te integreren.

Date de publication

Introduction

Het Brusselse gezondheidsplan werd opgesteld door de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Minister Didier Gosuin en Minister Guy Vanhengel, en goedgekeurd door het Verenigd College en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het kwam tot stand na een uitgebreide consultatie van het werkveld met 8 bijeenkomsten waaraan 81 terreinactoren deelnamen waarbij in het totaal ongeveer 300 personen aanwezig waren. Het plan werd ook voorgelegd aan de adviesorganen van de diensten van het Verenigd College, het Beheerscomité van Iriscare en de Sociale en Economische Raad.