Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS) Haalbaarheidsstudie september 2013 - augustus 2014

De actoren van het gezondheids- en welzijnsveld die deelgenomen hebben aan de studie (verenigingsleven, administratie, ministeriële kabinetten) zijn het eens over verschillende punten: de noodzaak een globaal gezondheidsbeleid voor het Brussels Gewest uit te werken en sociale gezondheidsongelijkheden te bestrijden; de pertinentie om met het oog op een preventief gezondheidsbeleid in te spelen op de verschillende sociale gezondheidsdeterminanten; en tenslotte de pertinentie om een beroep te doen op een platform samengesteld uit actoren van het werkveld, enerzijds als intermediair voor de uitvoering van het beleid, anderzijds als bron van feedback over de vaststellingen die langs de gebruikerszijde gemaakt worden op het terrein.

Andere punten dienen nog verder verkend te worden: de piste om de inschrijving van gebruikers in een structuur van algemene eerstelijnszorg te bevorderen; de mogelijkheid om bestaande strategische plannen (voorbeeld: Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) te analyseren vanuit het oogpunt van potentiële gezondheidseffecten; enz.

Het verslag sluit af met een voorstel tot functioneren: deze materies zouden meer bepaald behandeld kunnen worden in een interkabinettenwerkgroep (IKW) “gezondheid”, als onderdeel van een Interministeriële Conferentie (IMC) Sociaal-Gezondheid. BGS zou dan ingeschakeld kunnen worden als ondersteuning van deze IKW en bij de uitwerking van het Brussels Plan voor de Gezondheidszorg (BPG), dit in afstemming met de IMC en de interkabinettenwerkgroep “armoede”, net als het terreinplatform, in het bredere kader van een globale strategie “gezondheid-welzijn”.

Tenslotte zouden in het kader van BGS ook “ex ante” Health Impact Assessments (HIA) uitgevoerd kunnen worden op bepaalde beleidsstrategieën die momenteel in uitvoering zijn. Men zou hiervoor kunnen terugvallen op het methodologisch kader dat hiertoe ontwikkeld werd binnen de kern “beleid en beleidsevaluatie” van het Observatorium. “Ex post” HIA’s zouden eveneens relevant zijn. Deze zouden zich bijvoorbeeld kunnen richten op bestaande interventies op het terrein van de gezondheidspromotie, met het oog op een eventuele transfert van goede praktijken.

Auteurs

Miguel Rwubu

Date de publication

Introduction

Dit verslag heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie over de toekomst van het project Brussel Gezonde Stad (BGS); het vormt de eerste fase van een heroriëntering na de integratie van het project binnen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

Année

Thème