Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Armoederapport 2013 - Welzijnsbarometer 2013

In de barometer staan indicatoren die de situatie van de Brusselaars weergeven in relatie met verschillende aspecten van het leven: inkomen, werk, opleiding, gezondheid, huisvesting en maatschappelijke participatie.

Ongeveer een derde van de Brusselaars (33,7 %) moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Een vijfde (20,5 %) van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering (pensioenen niet meegerekend). 5,0 % van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een (equivalent) leefloon, onder de jongvolwassenen is het aandeel 9,5 %. Het Brussels Gewest kent een werkloosheidsgraad van 20,1 %, onder de jongvolwassenen stijgt dit aandeel naar 30,9 %. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man (18-24 jaar) op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs.

De cijfers die beschikbaar zijn op gemeentelijk niveau, tonen de bestaande sociaalruimtelijke dualiteit binnen het Brussels Gewest. Er zijn inderdaad grote verschillen tussen de Brusselse gemeenten inzake armoede-indicatoren.

Het sociaal statuut beïnvloedt in belangrijke mate de gezondheidssituatie. In het Brussels Gewest hebben kinderen die geboren worden in een huishouden zonder inkomen uit werk, twee keer meer risico om doodgeboren te worden dan kinderen geboren in een huishouden met twee inkomens. De voor het Brussels Gewest kenmerkende grote sociale heterogeniteit wordt weerspiegeld in belangrijke sociale gezondheidsongelijkheden.

De armoedeindicatoren tonen in het algemeen een zekere stabiliteit, of een lichte stijging. In het kader van een sterke demografische groei, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling en scholing zoals aangetoond wordt door de indicatoren van deze Welzijnsbarometer.

Auteurs

Marion Englert, Sarah Luyten, David Hercot, Déogratias Mazina

Date de publication

Introduction

Dit document is de negende editie van de Welzijnsbarometer, De Welzijnsbarometer is het statistisch deel van het Brussels armoederapport.

Année

Thème