Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2015 - Welzijnsbarometer

Dit document is de elfde editie van de Welzijnsbarometer.
Verschillende aspecten worden aangetoond in de barometer: inkomens, tewerkstelling, huisvesting, vorming en gezondheid.

De armoede-indicatoren tonen dat een groot aantal Brusselaars nog steeds in moeilijke omstandigheden leeft. In een context van sterke demografische groei en de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, scholing, gezondheid en bijstand aan personen zoals aangetoond wordt door de indicatoren van deze Welzijnsbarometer.

Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Meer dan een vijfde van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar is afhankelijk van een vervangingsinkomen (werkloosheid en invaliditeit) of een bijstandsuitkering en een kwart van de Brusselse kinderen jonger dan 18 jaar groeit op in een huishouden zonder inkomen uit werk. Bijna vijf procent van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een (equivalent) leefloon en dit percentage is dubbel zo hoog bij de jongvolwassenen. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot bijna een derde onder de jongeren, met grote verschillen tussen de Brusselse gemeenten (sociaal-ruimtelijke ongelijkheden). Er wordt aan minder dan de helft van de vraag naar een sociale woning voldaan en meer dan een vijfde van de Brusselaars vermelden aanzienlijke kwaliteitsproblemen met hun huisvesting. Onder de Brusselse jongeren tussen 18 en 24 jaar verlaat één jonge man op zes en één jonge vrouw op 10 de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. De sociaaleconomische situatie waarin een persoon zich bevindt, beïnvloedt in belangrijke mate zijn of haar gezondheidssituatie: het verschil in levensverwachting tussen de inwoners van de armste en de meest gegoede Brusselse gemeenten bedraagt 2,9 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen.

De Welzijnsbarometer verschijnt jaarlijks en is een onderdeel van het Brussels Armoederapport, zoals voorzien in de ordonnantie van 20 juli 2006 betreffende het armoederapport.

De Welzijnsbarometer 2015 is enkel digitaal beschikbaar.

Auteurs

Marion Englert, Sarah Luyten, Déogratias Mazina, Melody Yannart

Date de publication

Introduction

Dit document is de elfde editie van de Welzijnsbarometer.
Verschillende aspecten worden aangetoond in de barometer: inkomens, tewerkstelling, huisvesting, vorming en gezondheid.

Année

Thème