Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Mortaliteitsindicatoren

Update: juli 2023

Op deze pagina vindt u mortaliteitsindicatoren van de Brusselaars voor de periode 1998-2019. De mortaliteitsindicatoren hebben betrekking op zowel algemene als vroegtijdige sterfte en worden gepresenteerd in de vorm van ruwe en gestandaardiseerde cijfers (aantal overlijdens op 100 000 inwoners) naar geslacht, leeftijd en woonplaats. Ook werden gegevens over doodsoorzaken en de levensverwachting bij de geboorte opgenomen.

Deze cijfers hebben betrekking op alle Brusselaars die in België zijn overleden. Elke tabel wordt vergezeld van een grafiek en een blad met metadata.


In 2019 stierven 8 653 Brusselaars, wat overeenkomt met een voor leeftijd[1] gestandaardiseerd sterftecijfer van 918,5/100.000 inwoners (1.148,5/100.000 voor mannen en 760,1/100.000 voor vrouwen). Ook het vroegtijdige (voor de leeftijd van 75 jaar) en voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfer is voor vrouwen (243,3/100.000) lager dan voor mannen (441,4/100.000).

In het algemeen zijn het aantal sterfgevallen en de ruwe en gestandaardiseerde sterftecijfers in de afgelopen 20 jaar gedaald, zowel voor de algemene als voor de vroegtijdige sterfte (voor de leeftijd van 75 jaar). Tussen 1998 en 2019 daalde het algemene gestandaardiseerde sterftecijfer van 1213,5 tot 918,5 sterfgevallen per 100.000 inwoners en daalde de gestandaardiseerde vroegtijdige sterfte van 504,3 tot 335,3 sterfgevallen per 100.000 inwoners.

Tegelijkertijd wordt er een geleidelijke toename van de levensverwachting bij de geboorte vastgesteld. De levensverwachting van de Brusselaars bij de geboorte is tussen 2010 en 2019 met één jaar gestegen, van 78,1 tot 79,0 jaar voor mannen en van 83,1 à 84,0 jaar voor vrouwen.

Wat de doodsoorzaken betreft zijn de drie belangrijkste doodsoorzaken in 2019: kankers (182,1/100.000), hart- en vaatziekten (176,9/100.000) en aandoeningen van de luchtwegen (79,0/100.000). Onder mannen is kanker de belangrijkste doodsoorzaak (191,2/100.000) in 2019, gevolgd door hart- en vaatziekten (158,8/100.000) en aandoeningen van de luchtwegen (76,5/100.000). Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak (194,2/100.000) vóór kankers (173,2/100.000) en aandoeningen aan de luchtwegen (81,3/100.000).


[1] Referentiepopulatie is de Europese standaardpopulatie (EUROSTAT 2013)

A. Mortaliteit

B. Vroegtijdige mortaliteit

C. Levensverwachting

D. Doodsoorzaken

Bronnen

De belangrijkste bron van deze gegevens zijn de statistische overlijdensformulieren. De gebruikte noemers zijn afkomstig van de populatiecijfers (rijksregister) gepubliceerd door Statistics Belgium (ADSEI).
 

Meer indicatoren

Een meer gedetailleerde beschrijving en meer diepgaande en becommentarieerde analyses van deze indicatoren zijn te vinden in het hoofdstuk over mortaliteit in "Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016"

U vindt tevens bepaalde gegevens per gemeente in de reeks publicaties "Zoom op de gemeenten - editie 2016".