Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Informatie analyseren

Op basis van de gegevens die het verzamelt, beoogt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn het zichtbaar maken van de complexiteit en de omvang van de gezondheidssituatie van de Brusselse bevolking.

Daartoe verricht het Observatorium zowel gegevensanalyses als interpretaties om te komen tot een heldere, vergelijkbare en brede kijk op gezondheid in het Brussels gewest.

Analyses

  • De gegevens worden epidemiologisch en statistisch geanalyseerd.
  • Er worden eveneens ruimtelijke analyses uitgevoerd op een geografisch niveau afhankelijk van de relevantie, de beschikbaarheid van gegevens en de beperkingen van de statistiek, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gemeentelijk niveau, niveau van de buurten (zie project Monitoring van de buurten van het BISA).
  • Er worden ook kwalitatieve analyses uitgevoerd (enquêtes, actie-onderzoek).

Interpretatie en integratie

  • Er wordt geprobeerd om de complexiteit en de globaliteit van de gezondheidssituatie van de bevolking inzichtelijk te maken.
  • De analyseresultaten worden gekruist en met elkaar vergeleken: samenleggen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, kruising van resultaten uit meerdere bronnen, vergelijking met de bestaande literatuur.
  • De resultaten voor het Brussels gewest worden zo veel mogelijk vergeleken met andere steden of regio's, met de Belgische of met de internationale context.
  • Hypotheses over de interpretatie van de resultaten worden zowel intern als met externe experts besproken.
  • De resultaten die worden verspreid worden in een toegangkelijke taal omgezet.