Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

NAPIncl-indicatoren

Het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl) is een referentie over armoede en sociale uitsluiting.

Op vraag van de Europese Commissie schrijven alle Europese lidstaten een tweejaarlijks Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl). Het kadert binnen een strategie, beslist op de Europese Top van Lissabon in maart 2000 om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Het actieplan bevat verplicht ook een indicatorenbijlage met de Europese “indicatoren van Laken”, eventueel aangevuld met nationale indicatoren. In december 2001 werd tijdens de top van Laken een set van 18 indicatoren goedgekeurd die het mogelijk moeten maken de vooruitgang te meten en de beste praktijken zichtbaar te maken.

De samenstelling van deze indicatorenbijlage gebeurt in samenwerking tussen federale staat, gewesten en gemeenschappen.

De meeste indicatoren uit het NAPIncl zijn gebaseerd op gegevens uit de EU-SILC-enquête, maar daarnaast worden ook andere databronnen gebruikt. Voor de indicatoren rond werkgelegenheid en werkloosheid wordt voornamelijk een beroep gedaan op de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), voor de indicatoren rond gezondheid wordt een beroep gedaan op de Nationale Gezondheidsenquête. Een aantal indicatoren (huisvesting, schulden,...) zijn gebaseerd op administratieve gegevens.

De indicatorenbijlage bij het NAPIncl kan worden geraadpleegd via de website van de POD Maatschappelijke Integratie