Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Kruispuntbank sociale zekerheid - Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat verschillende administratieve gegevens aan elkaar koppelt, maakt een globaal zicht op de situatie van de bevolking mogelijk.

Heel wat socio-economische indicatoren zijn gebaseerd op administratieve gegevens maar beperkt tot het sociaal statuut of arbeidsmarktsituatie (bijvoorbeeld aantal werklozen, aantal OCMW-steuntrekkers, ...). Het is echter moeilijk om op basis van deze gegevens een zicht te krijgen op de situatie van de volledige bevolking. Het is bijvoorbeeld meestal onmogelijk om de link te maken tussen gegevens over individuen en het huishouden waarin dit individu zich bevindt.

Daarom werd Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH AM & SB) opgericht om gegevens van verschillende instellingen voor sociale zekerheid te verzamelen. Het beheer van DWH AM & SB werd aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid toevertrouwd.

Wat is het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming?

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH AM & SB) beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid. Het Datawarehouse
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming heeft daarbij tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op gegevensaanvragen afkomstig van onderzoeksinstellingen en de overheid

Dankzij het datawarehouse is het mogelijk de verschillende administratieve gegevens te combineren en statistieken op te stellen die niet door één enkele instelling van sociale zekerheid kunnen worden berekend. Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming behelst immers een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen voor sociale zekerheid. Het beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van volgende instellingen van sociale zekerheid:

 • CIMIRe
 • NIC, Nationaal Intermutualistisch College
 • Het Fonds voor arbeidsongevallen 
 • Fonds voor beroepsziekten
 • RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
 • FAMIFED, federaal agentschap voor de kinderbijslag
 • RVA, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • RSZ, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • FPD, Federale Pensioendienst
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • VDAB/FOREM/Actiris/ADG), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleideing/Service public de l'emploi et de la formation en Wallonie/Actiris/Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Naarmate het aantal instellingen dat meewerkt in dit samenwerkingsverband toeneemt, omvatten de statistieken een steeds groter aandeel van de bevolking. In 2003 werden drie nieuwe populaties toegevoegd, met name de gepensioneerden, de kinderen die recht geven op kinderbijslag en de personen die een leefloon of financiële hulp ontvangen van het OCMW.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn maakt gebruik van:

 • de basistoepassingen die regelmatig door de Kruispuntbank sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld. Het gaat om een geheel van tabellen die een beeld geven van de Belgische arbeidsmarkt en de algemene socio-economische situatie van de bevolking
 • specifieke toepassingen op vraag van het Observatorium (bijvoorbeeld de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging)

Voor meer info, consulteer de website van de Kruispuntbank sociale zekerheid