Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Evolutie van de Brusselse zelfmoordcijfers van 1998 tot 2017

In 2017 werden er 140 overlijdens door vrijwillige beëindiging van het leven geregistreerd onder de Brusselaars, waarvan 90 mannen en 49 vrouwen. Dit cijfer bevat ook de zelfdodingen door inwoners van het Brussels gewest die plaatsvonden in Vlaanderen en Wallonië. De voor leeftijd gestandaardiseerde zelfdodingscijfers per 100 000 inwoners liggen voor Brussel in 2017 op 18,3 per 100 000 bij mannen en 9,2 per 100 000 bij vrouwen.

De Brusselse zelfdodingscijfers fluctueren van jaar tot jaar maar er kan wel een geleidelijke daling waargenomen worden. Over een periode van 19 jaar is dit cijfer gedaald met bijna de helft: van 21,2 tot 11,7 overlijdens door zelfdoding per 100 000 inwoners. Deze daling is meer uitgesproken bij de mannen dan bij de vrouwen. De dalende trend is terug te vinden in alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de vrouwen van 65 jaar en ouder waar er sinds 2014 een lichte toename wordt waargenomen.

Een vergelijking van de gestandaardiseerde zelfmoordcijfers van 2016 bij de verschillende Belgische gewesten geeft aan dat het relatief aantal zelfdodingen in het Brussels gewest (12,2 per 100 000) bijna 2 keer lager ligt dan in Wallonië (20,6 per 100 000) en dat de Vlaamse cijfers daar tussenin liggen (16,0 per 100 000).

Een meer gedetailleerde analyse over zelfdoding bij Brusselaars is terug te vinden in volgende dossiers:

Onderzoeken naar de vergelijkbaarheid van zelfmoordcijfers in verschillende landen hebben aangetoond dat deze niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. De redenen hiervoor liggen enerzijds in de verschillende procedures bij een overlijdensaangifte (autopsie, opvolging bij politie en parket wanneer intentie niet duidelijk is, openbaarheid van de gegevens,...) en anderzijds bij de culturele of maatschappelijke aanvaarding van zelfmoord (stigma, verzekeringen,...).

Over het algemeen zijn zelfmoordcijfers een onderschatting van het werkelijke aantal zelfmoorden, en dit voor alle landen.

Bijkomende informatie hieromtrent is terug te vinden in:

Download: