Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Informatie verspreiden

Het resultaat van deze permanente activiteit van gegevensverzameling en - analyse wordt verspreid via regelmatige publicaties en presentaties.

1. Het Brussels armoederapport

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werd verantwoordelijk gesteld voor de uitwerking van het Brusselse armoederapport. deze opdracht werd vastgelegd bij ordonnantie, de laatste herziening dateert van 20 juli 2006.

De publicatie van dit Rapport gebeurt tweejarlijks en bestaat uit 5 delen: de (jaarlijkse) Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken (de zogenaamde 'externe bijdragen'), het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

We illustreren dit aan de hand van onderstaand schema:

Welzijnsbarometer

De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks de meest recente cijfers over armoede in Brussel. Een reeks indicatoren moeten het mogelijk maken om jaarlijks de evolutie van de armoede in haar verschillende dimensies op te volgen.

Thematisch rapport

Het Thematisch rapport schijnt tweejaarlijks het licht op een bijzondere armoedeproblematiek over armoede. Vorige behandelde thema's:

Bij het opstellen van het thematisch rapport wordt telkens gestreefd naar een optimale participatie van personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in armoedesituaties. We waken erover zoveel mogelijk het woord te geven aan de rechtstreeks betrokkenen, het thema op een transversale wijze te onderzoeken en de ontwikkeling van het betreffende fenomeen te analyseren aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren en actoren van het werkveld en focusgroepen met mensen in een precaire situatie en/of armoede.

Gekruiste blikken

De ‘Gekruiste blikken’ bevatten ‘externe bijdragen’. Zij moeten het mogelijk maken om de kennis en expertise van het Brusselse werkveld inzake armoede en armoedebestrijding te laten doorstromen naar de beleidsmakers. De ordonnantie betreffende het Brussels armoederapport voorziet immers dat beroep wordt gedaan op “Brusselse observatoria en referentiecentra en eventueel op federaties van centra en diensten, zowel publiek als privé, voor het opstellen van externe bijdragen met betrekking tot de verschillende aspecten van armoede. Het betreft hier het verzamelen van statistische en becommentarieerde gegevens en/of een stand van zaken van armoedesituaties waar de organisatie op stuit net als aangewende of gewenste maatregelen in de strijd tegen armoede.” (artikel 4)

Tweejaarlijks worden verschillende organisaties (observatoria, referentiecentra, federaties) die betrokken zijn met armoede en armoedebestrijding in Brussel uitgenodigd om een bijdrage te schrijven voor deze “Gekruiste blikken”. De auteurs zijn volledig onafhankelijk in het schrijven van hun bijdrage.

Brussels actieplan armoedebestrijding

De ordonnantie van 2006 legt het Verenigd College van de GGC op “tweejaarlijks een Brussels actieplan armoedebestrijding over te maken aan de Verenigde Vergadering” (artikel 5).

Voor het opstellen van het actieplan armoedebestrijding kan het Verenigd College een overlegplatform organiseren met de Brusselse regering en de Colleges van de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit werd voor de legislatuur 2009-2014 geconcretiseerd door middel van het afsluiten van een ‘protocol tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Colleges van de drie Brusselse Gemeenschapscommissies inzake het armoedebeleid’, waarin het ‘overlegplatform’ de concrete vorm kreeg van een ‘permanente interkabinettenwerkgroep’ (IKW). Voor de huidige legislatuur (2014-2019) heeft het Verenigd College voorgesteld het protocolakkoord te vernieuwen en de werkzaamheden van de IKW opnieuw aan te vatten.

De permanente interkabinettenwerkgroep wordt voorgezeten door de Leden van het Verenigd College van de GGC bevoegd voor Bijstand aan Personen. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn staat in voor het secretariaat.

Rondetafelgesprek

Om de twee jaar wordt naar aanleiding van de publicatie van het Brussels armoederapport een rondetafelgesprek georganiseerd. Beleidsmakers van de verschillende overheidsniveaus en actoren van het werkveld worden samengebracht in het Brussels parlement om de conclusies en vaststellingen van het rapport gezamenlijk te bespreken. De bedoeling is om nieuwe pistes te formuleren die het parlementair debat kunnen voeden en aan te zetten tot politieke acties in de strijd tegen armoede. Van dit rondetafelgesprek wordt een synthese opgesteld en gepubliceerd.

Parlementaire aanbevelingen

Op basis van de verschillende katernen van het armoederapport formuleert de Verenigde Vergadering tenslotte aanbevelingen met betrekking tot de strijd tegen de armoede (artikel 7).

De armoederapporten die het Observatorium sinds 1999 realiseerde zijn consulteerbaar op deze website.