Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Armoedebeleid ondersteunen

Het verzamelen, analyseren en verspreiden van kennis inzake armoede gebeurt in functie van de uitbouw van een gecoördineerd armoedebeleid.

In dat kader stelt Observatorium haar expertise ter beschikking (presentaties, ontvangen van mensen met specifieke vragen, stuurgroepen onderzoek, adviesgroepen, parlementaire vragen, ...) en is het betrokken bij een aantal overlegstructuren ter ondersteuning van het armoedebeleid:

  • het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, getekend op 5 mei 1998
  • het Brussels actieplan armoedebestrijding (2008 en 2010). Dit onderdeel van het armoederapport is nieuw sinds de ordonnantie van 2006. Er werd een permanente interkabinettenwerkgroep samengesteld om dit politieke plan uit te werken. Het Observatorium staat in voor het secretariaat van deze werkgroep.
  • het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (NAPincl) en het deel “gezondheidszorg en de langdurige zorg” van het Strategisch rapport over Sociale bescherming en Insluiting:
    Op vraag van de Europese Unie schrijven alle Europese lidstaten driejaarlijks een Strategisch rapport over Sociale bescherming en Insluiting. Dit kadert binnen een strategie beslist op de Europese Top van Lissabon in maart 2000 om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden via de “Open Methode voor Coördinatie” (OMC). Het NAPIncl en het deel “gezondheidszorg en langdurige zorg” vormen een onderdeel van het strategisch rapport evenals het Nationaal Strategisch Pensioenenrapport. In België wordt het samengesteld en opgevolgd in overleg tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen en voor advies voorgelegd aan organisaties op het werkveld.

    Het Observatorium vertegenwoordigt Brussel-Hoofdstad en verzamelt de informatie van de Brusselse overheden: het Gewest en de Gemeenschapscommissies  in de werkgroep acties (uitwerking en opvolging van het plan) en in de werkgroep indicatoren (uitwerking indicatorenbijlage bij het NAPincl).

  • de participatie aan Europese netwerk EUROCITIES