Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectoproep om de opvangcapaciteit van de door de GGC gesubsidieerd centra voor thuisbegeleiding te vergroten en om twee nieuwe centra voor thuisbegeleiding te subsidiëren

afbeelding van een gloeilamp met krijttekeningen

Projectoproep

Opvangcapaciteit van de door de GGC gesubsidieerd centra voor thuisbegeleiding te vergroten en om twee nieuwe centra voor thuisbegeleiding te subsidiëren

Context

Wat het beleid voor bijstand aan daklozen betreft, voorziet het akkoord van de Brusselse regering in de versterking van het beleid dat gericht is op inschakeling van daklozen en het verlaten van de straat.

Bovendien, zal de Regering toezien op de aanmoediging en de financiering van initiatieven die werken rond het voorkomen van woningverlies en van uitzettingen aan de hand van een gekruist beleid huisvesting-welzijn. Daartoe voorziet het akkoord de versterking van de opvangcapaciteit van de initiatieven voor "begeleid wonen" van OCMW’s en verenigingen alsook de oprichting van nieuwe diensten.

Tot op heden bedraagt de opvangcapaciteit van de 11 door de GGC gesubsidieerde diensten voor thuisbegeleiding 660 gebruikers.

Het doel van deze projectoproep is een opvangcapaciteit van 900 personen en gezinnen te bereiken door:

  • 1° Versterking van gesubsidieerde en/of erkende diensten die hun opvangcapaciteit willen uitbreiden tot een maximum van 80 gebruikers;
  • 2° Subsidiëring van maximaal twee nieuwe diensten, voor een capaciteit van 60 gebruikers.

Deze projectoproep richt zich tot de 11 centra voor thuisbegeleiding gesubsidieerd door de GGC, de OCMW'S van de 17 gemeenten die nog geen centrum voor thuisbegeleiding organiseren en de Brusselse bicommunautaire organisaties, die actief zijn in de sectoren gezondheid en bijstand aan personen en gezinnen, die aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • a. een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut zijn;
  • b. de statuten moeten in het Nederlands en het Frans zijn gepubliceerd.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ggc.brussels.

De uiterste datum om projecten in te dienen is 23 septembre 2022 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Formulier

Bijlage 8 vh aanvraagformulier