Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Lancering van de procedure van aanwijzing van een externe operator als "platform"

Lancering van de procedure van aanwijzing van een externe operator als platform in de zin van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie, of het nu sociale of technologische innovatie betreft. Die creativiteit moeten we ondersteunen en zo snel mogelijk in het zorgtraject integreren. E-gezondheid is een van de tools voor de transformatie van zorgpraktijken, die mogelijkheden biedt op het vlak van informatie delen en multidisciplinair werken. Onderzoek en industriële innovatie moeten ook samen worden ingezet om de volksgezondheidsdoelstellingen te behalen.

De strategie van de e-gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt in de eerste plaats instrumenten te ontplooien die gebruikt kunnen worden om informatie te delen tussen zorgverstrekkers en die voor de patiënt bestemd zijn. De algemene doelstellingen zijn drievoudig:

  • De zorgkwaliteit en -veiligheid ondersteunen;
  • De coördinatie van de professionele zorgverstrekkers en de multidisciplinariteit van de zorg versterken;
  • De patiënt helpen om een actieve partner bij zijn gezondheidszorg te worden.

In dit kader wil de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beveiligde elektronische gegevensuitwisseling tussen gezondheidsactoren bevorderen, met inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. Die bevordering van de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens heeft tot doel de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor patiënten te waarborgen en de samenwerking en communicatie tussen de gezondheidsactoren te optimaliseren.

De ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens verscheen op 2 mei 2019  in het Belgisch Staatsblad. Deze ordonnantie sluit aan op de uitvoering van het Brusselse strategische plan ‘e-gezondheid’ 2017-2019, dat het Verenigd College in april 2017 goedkeurde.

Het besluit van het Verenigd College van 6 juni 2019 tot oprichting van het elektronische uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens tussen de gezondheidsactoren behorende tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verscheen op 8 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad. Dat besluit bepaalt de procedure om het in artikel 3 van de voornoemde ordonnantie bedoelde platform aan te duiden.

Elke vereniging die aan de voorwaarden in de ordonnantie vastgesteld beantwoordt en die als elektronische uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens wil aangeduid worden is uitgenodigd om het aanvraagformulier voor erkenning in te vullen en naar de Diensten van het Verenigd College opsturen voor 29 november 2019, per e-mail naar ptombus@ccc.brussels of per post naar Belliardstraat 71, 1040 Brussel.

Downloaden: