Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Brussels actieprogramma armoedebestrijding 2014-2019

Het Brussels actieprogramma armoedebestrijding brengt de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen van de legislatuur 2014-2019.

Met de ordonnantie van 20 juli 2006 ‘betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ wordt de coördinatie van het Brussels actieplan armoedebestrijding toevertrouwd aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Programma heeft als doel om de armoedeproblematiek, waarvan de oorzaken van multidimensionale aard zijn, te integreren in verschillende bevoegdheidsdomeinen die verder gaan dan het beleid van bijstand aan personen: gezondheid, tewerkstelling, opleiding, onderwijs, etc. Hierdoor tracht het de verschillende regionale en gemeenschapsadministraties en -ministers te sensibiliseren voor een gecoördineerd armoedebeleid; maar biedt het daarnaast ook de terreinactoren informatie aan over de verschillende genomen beleidsmaatregelen in hun sector omtrent de materie.

Het huidige Programma, dat het resultaat is van de samenwerking tussen verschillende Brusselse overheden (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Commission communautaire française, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), structureert zich rond de volgende vijf assen: strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid, zorgverlening ten gunste van mensen in bestaansonzekerheid, terugdringen van sociale ongelijkheden, socio-professionele inschakeling en integratie en tenslotte de coördinatie van de sociale actie en het versterken van de deelname van mensen in armoede.

Download hier het rapport: