Bevoegdheden

Sinds 1989 regelt en beheert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in hoofdzaak de persoonsgebonden aangelegenheden "gezondheidszorg" en "bijstand aan personen" in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Met het oog op samenhang en overleg is de GGC eveneens de verbindingsschakel tussen de twee andere Commissies die in Brussel de gemeenschapsbevoegdheden waarnemen: de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) aan Franstalige kant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Nederlandstalige kant.

Ten dienste van gezondheid en welzijn

Op het vlak van gezondheidszorg is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) onder meer bevoegd voor:

 • de zorgverstrekking binnen en buiten het ziekenhuis; 
 • de gezondheidsopvoeding;
 • en de preventieve geneeskunde,

De GGC is ook bevoegd voor het zuivere en toegepast wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot haar actiedomeinen.

Op het vlak van bijstand aan personen is de GGC onder meer bevoegd voor:

-  het gezin, waarvan de kinderbijslagen;
-  de sociale bijstand;
-  de opvang en integratie van immigranten;
-  de derde leeftijd;
- de jeugdbescherming;
- de sociale bijstand aan gevangenen;
- en het gehandicaptenbeleid.

De GGC is bevoegd voor openbare en privé-instellingen die geen keuze hebben gemaakt voor de Franse Gemeenschap (Cocof) of de Vlaamse Gemeenschap (VGC):

 • OCMW's;
 • ziekenhuizen;
 • rust- en verzorgingstehuizen;
 • centra voor dagverzorging;
 • diensten voor thuiszorg of thuishulp;
 • diensten voor opsporing en gezondheidsbevordering;
 • diensten voor opvang en huisvesting ;
 • enz.

Ze subsidieert:

 • 16 ziekenhuizen;
 • 7 psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • 15 initiatieven van beschut wonen;
 • 5 diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • 110 rust- en verzorgingstehuizen;
 • 9 centra voor dagverzorging;
 • en 3 diensten voor thuiszorg.

De GGC kan ook haar eigen bipersoonsgebonden instellingen oprichten.

Bouw, aanpassing en uitrusting van instellingen

Wat betreft de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die onder haar bevoegdheden vallen, beheert de GGC eveneens:

 • de betoelaging voor bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken en de uitrusting;
 • de waarborg van de leningen die deze instellingen aangaan om het niet gesubsidieerde deel van het subsidieerbaar bedrag van bedoelde werken en uitrusting te dekken.

Een overlegfunctie

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap, de VGC en de Cocof, oefenen gedeeltelijk dezelfde bevoegdheden uit. Om een zo groot mogelijke samenhang te garanderen bij de uitvoering van deze bevoegdheden kreeg de GGC een rol van coördinatie en overleg toebedeeld op het Brusselse grondgebied.

De nieuwe bevoegdheden

In het kader van de Zesde Staatshervorming werden tal van bijkomende bevoegdheden overgedragen aan de GGC ten voordele van de Brusselaars en van de tweetalige instellingen. Het betreft met name de kinderbijslagen, de geboortepremies, de adoptiepremies, de filmkeuring, enz. De GGC oefent deze nieuwe bevoegdheden geleidelijk aan uit.

Relevante wetgeving: 
 • Net zoals de Vlaamse en de Franse Gemeenschap put de GGC haar bevoegdheden uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 5, § 1, I, II, IV en V). Deze bijzondere wet legt namelijk de lijst met de persoonsgebonden aangelegenheden vast. Voor deze domeinen ligt de algemene bevoegdheid bij de Gemeenschappen maar voor een aantal materies blijft de Federale Overheid bevoegd.