Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Facultatieve subsidies

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kent facultatieve subsidies toe voor activiteiten van Brusselse bicommunautaire organisaties binnen het gezondheidsbeleid of het beleid inzake bijstand aan personen.

Wat zijn facultatieve subsidies?

Een facultatieve subsidie (ook wel niet-gereglementeerde subsidie genoemd) is een subsidie die niet door een specifieke wet geregeld wordt, maar door een subsidiebesluit op naam. Deze subsidies zijn niet aan een vorm van erkenning verbonden, zoals meestal wel het geval is bij een organieke subsidie.

De GGC kent facultatieve subsidies toe binnen de grenzen van de jaarlijkse kredieten toegestaan door de wetgevende macht. Ze hebben geen bindend karakter en moeten elk jaar opnieuw in de uitgavenordonnantie worden opgenomen.

Voor wie en waarvoor?

Facultatieve subsidies worden toegekend voor activiteiten binnen de bevoegdheidssfeer van de GGC zoals gezondheidszorg en bijstand aan personen (welzijnswerk). De GGC kent enkel subsidies toe aan Brusselse, bicommunautaire instellingen.

Aanvraagprocedure

Vul het aanvraagformulier in en voeg, onder meer, als bijlage een begroting toe (u kan hiervoor deze template gebruiken). Dien het aanvraagformulier en haar bijlagen documenten in bij de GGC:

  • ofwel via e-mail: subsidies@ccc.brussels,
  • ofwel per post: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Belliardstraat 71 bus 1, 1040 Brussel

Dit betreft enkel de bevoegdheidsdomeinen die binnen de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College (de Administratie) vallen. Voor het aanvragen van een facultatieve subsidie die valt binnen de bevoegdheidsdomeinen die aan Iriscare zijn overgedragen, een instelling van openbaar nut van de GGC, verwijzen we u door naar de site van Iriscare.

Opgelet, het indienen van een formulier leidt niet automatisch tot de toekenning van een subsidie.

Nog vragen?

  • Lees onze FAQ voor meer informatie over het aanvraagformulier, de procedure, de subsidieerbare uitgaven of de verantwoording van een facultatieve subsidie.
  • Lees onze brochure voor meer informatie over het subsidiebesluit.
  • Voor een eerste contact of algemene vragen over de subsidieprocedure, kan u ons contacteren via subsidies@ccc.brussels
  • Contacteer uw dossierbeheerder voor specifieke vragen over uw dossier. U ontvangt de naam en het e-mailadres samen de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Documenten

Aanvraagformulier 2024

Template Begroting van de te subsidiëren activiteit

FAQ

Het subsidiebesluit uitgelegd

Begeleidende brief (voor de verantwoordingsstukken)

Overzichtstabel Bewijsstukken

Logo