Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Straathoekwerk en daklozenronde

Diensten die zich in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven om te voorzien in de primaire behoeften van de daklozen en hen desgevallend begeleiden naar noodopvangvoorzieningen of andere geschikte centra, om hen bijstand te verlenen, basiszorg te verstrekken, een luisterend oor en informatie te bieden, psychosociale begeleiding te bieden aangepast aan hun ervaringswereld en op hun vraag, met het oog op de verbetering van hun leefomstandigheden en een betere maatschappelijke herinschakeling, en informatie bezorgen over de situatie van de daklozen aan burgers en privé- of openbare instellingen.

Waarover gaat het?

De opdrachten van het straathoekwerk en van de daklozenronde bestaan uit noodopdrachten en/of inschakelingsopdrachten.
De noodopdrachten zijn de volgende:

  • zich in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven om te voorzien in de primaire behoeften van de daklozen en hen desgevallend begeleiden naar noodopvangvoorzieningen;
  • bijstand verlenen aan daklozen;
  • basiszorg verstrekken;
  • daklozen informeren.

De inschakelingsopdrachten zijn de volgende:

  • zich in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven om te voorzien in de behoeften van de daklozen en hen desgevallend te begeleiden naar geschikte centra;
  • dakloze personen en personen die gewoonlijk op straat leven een luisterend oor, informatie en een psychosociale begeleiding bieden aangepast aan hun ervaringswereld en op hun vraag, met het oog op de verbetering van hun leefomstandigheden en een betere maatschappelijke herinschakeling;
  • deze personen doorverwijzen naar de voor hun behoeften en vragen meest geschikte diensten zonder institutionele belangenbehartiging. In dit kader kan het centrum meewerken aan het netwerken, hulp en zorg verlenen of dit organiseren of coördineren;
  •  informatie bezorgen over de situatie op straat, rekening houdend met het beroepsgeheim en in het strikte belang van de daklozen, om geïnterpelleerde burgers of burgers in contact met hen in staat te stellen hen beter te begrijpen teneinde sociale banden te scheppen en om tot een betere maatschappelijke integratie te komen;
  •  informatie bezorgen over de situatie van de daklozen, rekening houdend met het beroepsgeheim en in het strikte belang van deze personen, om de privé- en openbare instellingen in staat te stellen hun diensten te verbeteren en aan te passen;
  • basiszorg verstrekken.

Voor wie?

Het straathoekwerk en de daklozenronde zijn gericht op alle daklozen op straat. Ze beantwoorden ook vragen van burgers en bezorgen hen en de overheden informatie over de situatie van de daklozen op straat.

Werking

Het straathoekwerk en de daklozenronde verstrekken hun hulp rechtstreeks op straat aan de daklozen.
Beide diensten zijn telefonisch bereikbaar gedurende minstens 10 uur per week en voeren een contact- of berichtensysteem in waardoor iedereen 24 uur op 24 een bericht kan achterlaten.

Adres zoeken

Relevante wetgeving

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 25-26.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 116-124.