Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Statistische formulieren voor geboorten - Ebirth

Sinds 2010 zijn een aantal statistieken over levendgeborenen elektronisch verzameld in het Brussels gewest via het eBirth systeem die beheerd wordt door FEDICT.

Voor de socio-economische gegevens die ingevuld worden bij de gemeente, wijken enkele vragen af van de gedrukte versie die steeds wordt gebruikt in gemeenten die nog geen gebruik maken van eBirth. Nieuwe waarden werden gedefinieerd voor opleidingsniveau, burgerlijke staat van de moeder, de huidige beroepstoestand en de sociale staat in het huidige beroep.

Aan de medische kant, werd het formulier van 1998 aangepast. Het nieuwe formulier voor medische gegevens over de geboortes is gebruikt zowel voor het elektronisch "eBirth" formulieren als ook de papieren formulieren.

De rol van de gemeentelijke administraties

De diensten burgerlijke stand van de 19 Brusselse gemeenten spelen een cruciale rol bij de verzameling van het basismateriaal van de geboorte- en sterftestatistiek.

De ambtenaren van de diensten burgerlijke stand hebben als taak luik D te vervolledigen met de socio-demografische gegevens van de overledene, of, bij een geboorte of een overlijden van een kind jonger dan 1 jaar, deze van de ouder(s) (opleidingsniveau, beroepssituatie, nationaliteit, burgerlijke stand, ...). De kwaliteit van deze gegevens is bepalend voor de mogelijkheden tot het analyseren van de verbanden tussen sociaal statuut of andere demografische variabelen en het meten van de gezondheidsindicatoren.

De weg die de gegevens afleggen

De formulieren (luiken A, B en C) worden ingevuld door de geneesheer of vroedvrouw, luik C wordt verzegeld in een aan het formulier vastgehechte envelop waarna het geheel wordt overgemaakt aan de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte of het overlijden heeft plaatsgevonden.

De dienst burgerlijke stand vervolledigt daarna luik D. De statistische formulieren worden vervolgens overgemaakt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Luik C, met de medische informatie, blijft gedurende heel dit parcours onder gesloten omslag.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn controleert de gegevens en contacteert de gemeentelijke administratie voor eventuele correcties aangaande de administratieve gegevens. De medische luiken worden geopend onder toezicht van de verantwoordelijke geneesheer-ambtenaar.

De verschillende luiken van de formulieren worden dan gecodeerd en de doodsoorzaken omgezet volgens de internationale ICD-10 classificatie van ziekten van de WHO. Sinds 1998 worden deze taken uitbesteed aan de ploeg die met deze opdracht wordt belast in de administratie van de Vlaamse Gemeenschap (voor het geheel van formulieren van 1998 tot 2007 en uitsluitend voor de overlijdensformulieren van 2008) en aan ASBL CEpip (Centre d'épidémiologie périnatale) (voor de geboorteformulieren van 2008). Deze uitbesteding wordt geregeld via jaarlijkse overeenkomsten tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de betrokken instanties. In samenwerking met de persoon die instaat voor de codering, controleert de bevoegde geneesheer-ambtenaar van het Observatorium in voorkomend geval de gegevens van het medische luik C bij de attesterende arts of vraagt bijkomende informatie aan het parket omtrent de precieze doodsoorzaak indien er nog bijkomend onderzoek diende te worden verricht op het moment dat de arts het overlijdensformulier invulde.

Op basis van deze gegevens worden verschillende gegevensbanken opgemaakt .

1° Geboorten en overlijdens van kinderen jonger dan 1 jaar

De geboorten en overlijdens van kinderen jonger dan 1 jaar worden aan elkaar gekoppeld om een bestand te bekomen waarin zowel de informatie omtrent de geboorte van het kind als deze omtrent het overlijden van datzelfde kind is opgenomen wanneer het kind binnen het eerste levensjaar overleed.

  • Het gegevensbestand met de geboorten en overlijdens van kinderen jonger dan 1 jaar die zich voordeden op het territorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt overgemaakt aan de ADSEI die belast is met de aanmaak van nationale statistieken. Deze databank wordt ook door het Observatorium geanalyseerd gezien ze bijvoorbeeld toelaat om de geboorten en overlijdens te bestuderen van niet-Brusselaars die zich op het gewestelijk grondgebied voordeden (instroom naar de Brusselse kraamklinieken en ziekenhuizen).
  • Het gegevensbestand met de geboorten en overlijdens van kinderen waarvan de moeder in het Brussels Gewest woont wordt door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn diepgaand geanalyseerd. De resultaten van deze analyses worden voornamelijk gepubliceerd in het onderdeel Perinatale Gezondheidsindicatoren van de website, in de Gezondheidsindicatoren.
    De gegevens betreffende Brusselse kinderen die geboren werden of overleden in Vlaanderen zijn sinds 1998 opgenomen in de databank. Deze van Brusselse kinderen geboren of overleden in Wallonië sinds 2000.

2° Overlijdens van personen ouder dan 1 jaar

  • Het gegevensbestand met de overlijdens die zich voordeden op het territorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt overgemaakt aan de ADSEI die belast is met de aanmaak van nationale statistieken. Deze databank wordt ook door het Observatorium geanalyseerd gezien ze bijvoorbeeld toelaat om de overlijdens te bestuderen van niet-Brusselaars die zich op het gewestelijk grondgebied voordeden (instroom naar de Brusselse ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen).
  • Het gegevensbestand met de overlijdens van Brusselaars wordt door het Observatorium grondig geanalyseerd. De resultaten van deze analyses worden gepubliceerd in het deel Mortaliteitsindicatoren van de website, in de Gezondheidsindicatoren of in specifieke dossiers. De gegevens betreffende Brusselaars die overleden in Vlaanderen zijn sinds 1998 opgenomen in de databank. Deze van Brusselaars overleden in Wallonië werden nog niet opgenomen in onze bestanden maar dit zal weldra wel het geval zijn.

Roll out in Brussel

Het opstarten gebeurt tegelijkertijd in de gemeente en de ziekenhuizen van de gemeente. In 2012, zijn 30 % van de formulieren via ebirth geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelik Gewest.

  • Stad Brussel: mei 2010
  • Sint Pieter Woluwe : oktober 2010

Een aantal andere gemeenten en ziekenhuizen zijn in een voorbereidende fase.

Nuttige documenten

Nuttige links