Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectoproep ter vergroting van de opvangcapaciteit en de duurzame herhuisvesting van daklozen

afbeelding van een gloeilamp met krijttekeningen

Projectoproep

Vergroting van de opvangcapaciteit en de duurzame herhuisvesting van daklozen

Context

Wat het beleid voor bijstand aan daklozen betreft, voorziet het akkoord van de Brusselse regering in de versterking van het beleid dat erop gericht is mensen in te schakelen en van de straat te halen.

In het verlengde van die doelstelling hebben wij het genoegen u mee te delen dat wij een projectoproep lanceren ter ondersteuning van aankoop-, herinrichtings- en renovatieprojecten die de opvangcapaciteit en/of de duurzame herhuisvesting van dakloze personen en gezinnen zullen vergroten.

Die projectoproep heeft tot doel twee soorten projecten te selecteren en te financieren:

  • De uitbreiding van de opvangcapaciteit van onthaalhuizen die al door de GGC zijn erkend in overeenstemming met de normen die gelden voor de onthaalhuizen krachtens het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling.
  • De terbeschikkingstelling (op lange termijn) van transithuisvesting en/of duurzame herhuisvesting. Dit omvat woningen voor de herhuisvesting van dakloze personen of gezinnen of gemeenschapswoningen voor dat publiek.

De volgende Brusselse bicommunautaire organisaties, die actief zijn in de sectoren gezondheid en bijstand aan personen en gezinnen, kunnen reageren op de projectoproep:

  • Organisaties, centra en diensten die al door de GGC zijn erkend.
  • Als ze nog niet door de GGC zijn erkend, moeten de organisaties aan de volgende voorwaarden voldoen:
    • een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut zijn;
    • de statuten moeten in het Nederlands en het Frans zijn gepubliceerd.

Indiening van de projecten

De aanvraag kan ingediend worden door een of meer actoren die een partnerschap vormen voor de uitvoering van het project. In dat geval wordt de aanvraag ingediend door de actor die alle partners vertegenwoordigt.

Het formulier en de nodige bijlagen moeten uiterlijk op maandag 29 augustus 2022 bij de Diensten van het Verenigd College worden ingediend via het e-mailadres infra@ccc.brussels.

De op basis van die criteria geselecteerde projecten zullen uiterlijk op 30 september 2022 worden geïnformeerd en worden opgenomen in een investeringskalender die in november 2022 ter goedkeuring aan het Verenigd College zal worden voorgelegd.

Documenten

Projectoproep

Formulier