Niet-dringend ziekenvervoer: inwerkingtreding van de nieuwe erkenningsnormen

Het niet-dringend ziekenvervoer wordt gedefinieerd als elk vervoer over de weg van patiënten tegen vergoeding of niet, van of naar een zorgverstrekker, met inbegrip van vervoer tussen ziekenhuizen, verricht per ambulance of met een lichte ziekenwagen door een gekwalificeerd persoon.

Het toepassingsgebied betreft elke dienst voor niet-dringend ziekenvervoer waarvan de exploitatiezetel zich bevindt op het tweetalige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de diensten gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, wegens hun organisatie, beschouwd moeten worden als diensten die uitsluitend tot de ene of de andere gemeenschap behoren.

De verplichting om over een erkenning te beschikken, is recent. Ze heeft tot doel een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle patiënten te waarborgen en ervoor te zorgen dat dezelfde regels gelden voor alle ondernemingen voor ziekenvervoer.

Op 4 augustus 2021 werd het besluit van het Verenigd College van 8 juli 2021 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten van het niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het trad in werking op 1 september 2021. 

De diensten voor niet-dringend ziekenvervoer die voor 18 februari 2019 bestonden, hebben zes maanden de tijd (tot en met 1 maart 2022) om hun erkenningsaanvraag in te dienen. De erkenning wordt verleend voor zes jaar en is hernieuwbaar.

Voor diensten voor niet-dringend ziekenvervoer die na 18 februari 2019 opgericht zijn, wordt een voorlopige erkenning verleend als zij vooraf een financieel plan indienen waaruit blijkt dat zij over de nodige middelen beschikken om het vereiste materieel aan te schaffen en het vereiste personeel aan te werven.

De erkenningsaanvraag wordt via dit formulier ingediend.

Documenten

Erkenningsformulier

Relevante wetgeving

Besluit van het Verenigd College van 8 juli 2021 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten van het niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden

Besluit van het Verenigd College van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer

Ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer