Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Installatiepremie

Installatiepremie

De installatiepremie bestaat in de toekenning van een eenmalig bedrag van 15.000 € voor een eerste installatie als erkend huisarts in het Brussels Gewest, zowel in het kader van een individuele praktijk als van een groepering. Deze premie wordt verhoogd met 15.000 € aks de installatie gebeurt in een zogenaamde wijk met een huisartsentekort. De lijst van de wijken met een huisartsentekort wordt door de ministers van Gezondheid vastgelegd. De premie wordt toegekend aan de huisartsen, zowel werknemers als zelfstandigen die een functie als huisarts in hoofdberoep uitvoeren. De premie wordt niet beschouwd als een beroepsinkomen overeenkomstig artikel 11, § 2, van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Om aanspraak te kunnen maken op de installatiepremie moet de huisarts aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De huisarts moet zijn premie aanvragen binnen de achtien maanden volgend op de datum van installatie. Onder berpaalde voorwaarden kan de premie 12 maanden voor het einde van de opleiding huisartsengeneeskunde toegekend worden.
  • De huisarts moet zich in één van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest vestigen.
  • De huisarts moet zich inschrijven bij de wachtdienst.
  • De huisarts moet deelnemen aan een huisartsenkring.
  • De huisarts moet verbonden zijn met het Brussels Gezondheidsnetwerk en minstens één sumerh gepubliceerd hebben.

De premie wordt definitief verworven na het einde van het vijfde jaar volgend op de installatie, voor zover de arts tijdens de hele duur van de vijf jaar alle voorwaarden nageleefd heeft. Indien hij tijdens de vijf jaar na de datum van zijn installatie niet meer voldoet aan de criteria, zijn activiteit stopzet of deze voortzet buiten het Brussels Gewest en deze wijzigingen meedeelt aan de administratie moet het bedrag van de premie terugbetaald worden a rato van het aantal nog niet begonnen jaren, maar wel zonder interest. Indien blijkt dat gegevens niet correct of tijdig werden meegedeeld door de huisarts moet deze de volledige premie, met interest, terugbetalen.

Meer inlichtingen:

Wat wordt verstaan onder eerste en/of nieuwe installatie?

Onder eerste installatie wordt verstaan een eerste installatie in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De installatie moet gebeuren binnen de vijf jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts. De vijf jaar junnen desgevallend worden met de duur van de humanitaire opdracht(en) in een ontwikkelingsland.

Onder nieuwe installatie wordt verstaan een eerste installatie in een wijk met een huisartsentekort of een verhuizing van een zone zonder tekort naar een zone met tekort.

Hoe weet ik dat er in mijn wijk een huisartsentekort is?

De lijst van de wijken met een huisartsentekort wordt vastgelegd door de ministers van Gezondheid.

Om te weten of uw wijk een huisartsenterkort heeft, kunt u twee stappen volgen:

  • Raadpleeg de wijkmonitoring en geef uw vestigingsplaats in via volgend link;
  • Raadpleeg het ministerieel besluit tot bepaling van de wijken met een huisartsentekort.

Gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier dat verbonden is met het Brussels Gezondheidsnetwerk

De erkend huisarts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet).

Hiertoe dient hij contact op te nemen met de vzw Abrumet - door een e-mail te sturen naar info@abrumet.be - die uitleg zal geven over de te volgen procedure.

Meer informatie vindt u op de website van Abrumet of van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Een aanvraag indienen

Nieuw: win tijd en gebruik het Irisbox-platform! Uw gegevens worden bijgehouden en uw dossier kan gedupliceerd worden in de loop van de volgende jaren!

U kunt als volgt een aanvraag indienen:

  • hetzij door uw dossier op het Irisbox-platform in te vullen, met uw identiteitskaart;
  • hetzij door uw volledig dossier per e-mail te versturen naar impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL).
  • hetzij door uw volledig dossier per post te versturen naar de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, te 1040 Brussel;

Documenten voor de aanvraag van de installatiepremie

Voor meer informatie: impulseobrussel@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina

Relevante wetgeving: