Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Housing First-centra

Diensten die huisvesting zoeken voor en aanbieden aan daklozen die zowel psychische, medische als sociale problemen hebben, door het afsluiten van huur-, transit- of onderverhuurovereenkomsten, die zorgen voor intensieve en ondersteunende begeleiding van de begunstigden en die zorgen voor een begeleiding bij het zoeken naar een meer aangepaste en duurzame huisvesting.

Waarover gaat het?

De Housing First-centra voeren verschillende opdrachten uit:

 • huisvesting zoeken voor daklozen;
 • aan de daklozen die zij ontmoeten huisvesting aanbieden die voldoet aan de normen inzake gezondheid en uitrusting van woningen zoals vastgesteld in de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, ofwel door hen te begeleiden bij het afsluiten van een huurovereenkomst met een derde eigenaar, ofwel door met de dakloze een huurovereenkomst of een onderhuurovereenkomst te sluiten;
 • zorgen voor intensieve en ondersteunende begeleiding van de gebruikers. De intensieve en ondersteunende begeleiding bestaat uit:
  •   1) psychosociale begeleiding om de gebruiker te helpen terug zelfstandig te worden of moeilijke tijden te doorstaan;
  •   2) budgetbegeleiding om de gebruiker te helpen om zijn budget te beheren, desgevallend door samenwerkingen aan te gaan met schuldbemiddelingscentra;
  •   3) administratieve begeleiding om de gebruiker te helpen zijn sociale rechten opnieuw te verkrijgen of om werk te vinden;
  •   4) aangepaste medische en/of psychologische begeleiding;
  •   5) begeleiding met het oog op het beperken van de risico's;
 • zorgen voor een begeleiding bij het zoeken naar een meer aangepaste en duurzame huisvesting.

Voor wie?

Housing First-diensten richten zich tot alle daklozen die op straat leven of in een noodopvang en die op straat geleefd hebben of in een noodopvang tijdens minstens zes maanden gedurende de voorbije twee jaar of tijdens minstens een jaar gedurende de voorbije drie jaar, en die zowel psychische, medische als sociale problemen hebben.

Werking

De Housing First-diensten zijn gratis, met uitzondering van de huur die het centrum mag innen of van de huur die wordt ontvangen door een derde eigenaar.

Een bijdrage in de huur kan van de begunstigde gevraagd worden wanneer het Housing First-centrum met hem of haar een huur- of onderhuurovereenkomst afsluit. Deze bijdrage in de huur zal in geen geval hoger mogen zijn dan de normale huurwaarde van de woning.

Elke gebruiker moet over minstens een ondersteunende begeleiding beschikken.

Het centrum sluit met elke gebruiker een schriftelijke overeenkomst waarin de aard en de regels van de Housing First-dienst evenals de wederzijdse rechten en plichten van de dienst en van de gebruiker beschreven worden. Deze overeenkomst wordt gesloten en treedt in werking uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van de huur- of de onderhuurovereenkomst.

Die overeenkomst wordt regelmatig geëvalueerd en kan herzien worden naargelang van de situatie van de gebruiker.

Het centrum is gedurende minstens tien uur per week telefonisch bereikbaar en voert een contact- of boodschappensysteem in waardoor de begunstigde 24 uur op 24 een boodschap kan achterlaten.
Indien iemand vraagt om de begeleiding stop te zetten, indien de zorg wordt overgenomen door een andere structuur of indien deze persoon elk contact verbreekt met het multidisciplinair team, behoudt deze persoon het recht om deze begeleiding opnieuw te laten opstarten, op voorwaarde dat de begeleiding door het centrum afgesloten is en dat dit de nadere regels voor heropstart van deze begeleiding bepaalt.

Om zijn opdrachten uit te voeren sluit het centrum ook samenwerkingsovereenkomsten af met minstens een van deze categorieën van instellingen of diensten:

 

 •   1) een zorginstelling die psychiatrische zorg verzekert;
 •   2) een dienst voor druggebruikers of verslavingsproblematiek;
 •   3) een dienst voor geestelijke gezondheidszorg;
 •   4) iedere andere sociale dienst die zinvol is in het kader van het netwerken.
   

Adres zoeken

Relevante wetgeving

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 20-24.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 99-115.