Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Institutions

Gezondheidszorg

Toont 1 - 23 van 23.

Ziekenhuizen

Acute ziekenhuizen - algemene ziekenhuizen

Ziekenhuizen die niet worden beschouwd als chronische of psychiatrische ziekenhuizen en die minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde beschikken.

Hôpitaux chroniques - revalidation

Hôpitaux constitués exclusivement d'un service spécialisé de traitement et de revalidation de patients atteints d'affections spécifiques et/ou d'un service de gériatrie.

Geestelijke Gezondheidszorg

Laagdrempelige opvang, sociale ontmoetingsplekken

Een sociale ontmoetingsplek (centrum voor laagdrempelige opvang) is een plek waar mensen vertrouwelijk kunnen spreken met therapeuten, maatschappelijk werkers, opvoeders, peer-to-peerhulpverleners, maar ook met alle actoren uit de verenigingswereld en gemeenschappen in de buurt.

Mobiliteit in de geestelijke gezondheidszorg: mobiele teams

Mobiele teams zijn deel van de geestelijke gezondheidszorg in Brussel. Ze zijn bedoeld om te beantwoorden aan de toegenomen begeleidingsbehoeften wat geestelijke gezondheid betreft en ervoor te zorgen dat alle Brusselaars, en in het bijzonder de socio-economisch meest kwetsbare personen, toegang hebben tot de diensten voor geestelijke gezondheidszorg. Projecten om het aanbod, de toegankelijkheid en het mobiele werk in de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden zijn momenteel in volle gang.

Mobiliteit in de geestelijke gezondheidszorg: Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)

Psychiatrische zorg in de thuissituatie staat in voor de coördinatie van de zorg voor psychiatrische patiënten die thuis wonen door de algemene thuiszorgdiensten te ondersteunen en met hen samen te werken.

Psychiatrische ziekenhuizen

Ziekenhuizen die uitsluitend bestemd zijn voor patiënten (kinderen of volwassenen) met psychische stoornissen.

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Collectieve woonvorm en begeleiding van personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis of met een verstandelijke handicap die geen nood hebben aan een continu psychiatrisch toezicht.

Initiatieven van beschut wonen

Woonvormen waar volwassenen die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen, een aangepaste begeleiding en dagactiviteiten krijgen.

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Organisatie van psychosociale hulpverlening, van psychologische en psychiatrische raadplegingen en van een onthaalpermanentie om elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden ondervindt onthaal, oriëntering, hulp en zorg te bieden.

Eerstelijnszorg

Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging

Omkadering van de prestaties in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is.

Diensten voor thuisverzorging

Verstrekken van verpleegkundige zorg aan huis (verbanden verversen, hygiënische verzorging, inspuitingen geven, enz.).

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

Financieel ondersteuning aan huisartsen en multidisciplinaire praktijken die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Organisatie van de eerstelijnszorg

Ondersteuning van de actoren die generalistische zorg verstrekken, bevorderen of ondersteunen door een antwoord te bieden op het merendeel van de problemen die personen ondervinden in het domein van de gezondheid en het welzijn

Preventieve geneeskunde

Overdraagbare ziekten

Wettelijke plicht voor de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen tot aangifte van sommige overdraagbare ziekten bij de gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Opsporing van borstkanker

Organisatie en coördinatie van de gratis opsporing van borstkanker via mammografie bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

Dopingbestrijding

Organiseren van educatieve campagnes en verbod op risicovechtsporten en dopinggebruik.

Opsporing van darmkanker

Organisatie van de gratis opsporing van dikkedarmkaker via de Colotest voor alle Brusselaars tussen 50 en 74 jaar.

Hitte- en ozonplan

Door de klimaatopwarming bestaat het risico dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds vaker te maken zal krijgen met hittegolven en hoge ozonconcentraties. Ozon (O3) is een gas dat op warme, zonnige dagen in de onderste luchtlagen gevormd wordt uit de aanwezige luchtverontreiniging.

Palliatieve zorgen

Palliatieve zorgen

Worden toegediend aan personen die lijden aan ongeneeslijke, dodelijke of progressieve ziekten en die niet meer op genezende behandelingen reageren.

Niet-dringend ziekenvervoer

Niet-dringend ziekenvervoer

Niet-dringend ziekenvervoer verricht per ambulance of met een lichte ziekenwagen

Verslavingen

Rookstopbegeleiding

Hulp bij het stoppen met roken bij een arts of een erkende tabakoloog

Bejaarde personen : opvang en verblijf

Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)

Tussenvorm tussen rusthuis en ziekenhuis waar zwaar zorgbehoevenden op collectieve en permanente wijze gehuisvest worden en aangepaste verzorging, collectieve diensten en hulp bij het dagelijks leven worden aangeboden.

Centra voor dagverzorging

Opvang overdag van psychisch of fysiek zwaar zorgbehoevenden die nood hebben aan verpleegkundige, paramedische en kinesitherapeutische zorg en aan begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven en in deze centra de nodige ondersteuning krijgen om thuis te kunnen blijven wonen.