Kinderopvang

Opvangmilieus voor kinderen jonger dan drie jaar

Waarover gaat het?

Kinderopvang is de professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband.

De materie van de kinderopvang behoort tot het gezinsbeleid, een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Op het grondgebied van het Brusselse gewest zijn er enerzijds kinderopvangvoorzieningen die vergund zijn door Kind en Gezin en aldus vallen onder de reglementering van de Vlaamse Gemeenschap, en anderzijds kinderopvangvoorzieningen die vergund zijn door ONE (Office de la naissance et de l'enfance) en aldus vallen onder de reglementering van de Franse Gemeenschap.

Deze kinderopvangvoorzieningen werken hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is op haar beurt bevoegd om de opvang van jonge kinderen te erkennen door Brusselse instellingen die “op tweetalige wijze” werken, zowel in het Frans als in het Nederlands (of in een andere taal dan het Frans of het Nederlands).

Bovendien, indien de kinderopvangvoorziening wordt uitgebaat door een natuurlijke persoon, is het enkel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die de verplichting tot vergunning kan opleggen. De Gemeenschappen kunnen  in het Brussels Gewest immers geen maatregelen nemen (een beslissing tot erkenning, bijvoorbeeld) die rechtstreeks betrekking hebben op natuurlijke personen.

Om die reden nam de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op 23 maart 2017 een ordonnantie aan houdende de organisatie van kinderopvang die onder haar bevoegdheid valt. De tekst legt op dat elke organisator van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voorafgaand aan haar werking en zolang er kinderopvang plaatsvindt een vergunning dient te hebben. Het uitvoeringsbesluit van 12 juli 2018 legt de normen vast waaraan een kinderopvangvoorziening dient te voldoen als zij een vergunning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wenst te bekomen, alsook de procedure die gevolgd moet worden. In afwachting van het sluiten van een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, zijn deze ordonnantie en dit besluit momenteel nog niet in werking. Op dit ogenblik is er dus geen enkele kinderopvangvoorziening erkend door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Hierna stelt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie u een zoekmotor ter beschikking die u toelaat na te gaan of een kinderopvangvoorziening over een vergunning beschikt, afgeleverd door Kind en Gezin of door ONE. Deze zoekmotor wordt gevoed door de website van Sociaal Brussel, die beheerd wordt door de vzw "Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie" (CMDC), op vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Echter, om  informatie te bekomen over “zelfstandige onthaalouders van jonge kinderen”, wendt u zich rechtstreeks tot Kind en Gezin en ONE, aangezien Sociaal Brussel geen informatie beschikbaar stelt voor deze specifieke soort dienst.

 

Adres zoeken

 

Nuttige links

Relevante wetgeving: 

Delen