Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Institutions

Bijstand aan personen

Toont de 1 - 30 van 30.

Nieuwkomers

Inburgering van nieuwkomers

Organisatie van een gratis en verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

Diensten voor bijstand aan personen

Diensten voor justitieel welzijnswerk

Geïndividualiseerde sociale hulpverlening aan, en psychologische ondersteuning van verdachten, gedetineerden, ex-gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden, personen die het voorwerp uitmaken van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap, en hun naasten.

Centra voor planning

Centra voor (gezins)planning

Onthaal, informatie en begeleiding van personen, koppels of gezinnen voor alle vragen op het vlak van hun gevoels- en seksuele leven.

Centra die voor de eerste sociale opvang zorgen

Algemene sociale diensten die aan personen in moeilijkheden individuele sociale hulpverlening aanbieden en gemeenschappelijke en collectieve acties ontwikkelen om de sociale uitsluiting te bestrijden.

Dakloosheid

Coördinatie van de daklozensector

coördinatie van de noodhulp- en inschakelingsvoorzieningen en uitvoering van studies en van analyses over de problematiek inzake dakloosheid in Brussel.

Centra voor noodopvang

Opvangstructuren voor onvoorwaardelijke en gratis nachtopvang op korte of middellange termijn in een veilige omgeving met dag- of nachtpermanentie, psychosociale begeleiding aan de gebruiker, een maaltijd, een luisterend oor, informatie en doorverwijzing naar aangepaste diensten.

Dagopvangcentra

Opvangstructuren met dagpermanentie die opvang bieden, psycho-medisch-sociale begeleiding en ten minste één dienst voor hulp bij het dagelijks leven, en die gerichte acties uitvoeren om uitzonderlijke situaties het hoofd te bieden.

Onthaalhuizen

Opvangstructuren die aan volwassenen, ontvoogde minderjarigen, minderjarige moeders, zwangere minderjarigen, al dan niet vergezeld van kinderen, die dit vragen en die tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren om autonoom te wonen, opvang en psychosociale begeleiding aanbieden teneinde die personen te helpen om hun autonomie terug te vinden en om de moeilijke periodes door te komen, alsook administratieve begeleiding die hen in staat stelt om in het bijzonder hun sociale rechten uit te putten, hulp bij de maatschappelijke herinschakeling en het zoeken van een woning, een wachtdienstsysteem en de mogelijkheid om te koken of om elke dag een maaltijd te krijgen, en begeleiding na de opvang.

Centra voor thuisbegeleiding voor het behouden van de woning

Diensten die aan alleenstaanden, koppels of gezinnen psychosociale begeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen terug zelfstandig te worden of moeilijke tijden te doorstaan, die budgetbegeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen zijn budget te beheren en die administratieve begeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen om opnieuw zijn sociale rechten uit te putten, om zijn huisvesting te behouden of om huisvesting te zoeken.

Housing First-centra

Diensten die huisvesting zoeken voor en aanbieden aan daklozen die zowel psychische, medische als sociale problemen hebben, door het afsluiten van huur-, transit- of onderverhuurovereenkomsten, die zorgen voor intensieve en ondersteunende begeleiding van de begunstigden en die zorgen voor een begeleiding bij het zoeken naar een meer aangepaste en duurzame huisvesting.

Straathoekwerk en daklozenronde

Diensten die zich in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven om te voorzien in de primaire behoeften van de daklozen en hen desgevallend begeleiden naar noodopvangvoorzieningen of andere geschikte centra, om hen bijstand te verlenen, basiszorg te verstrekken, een luisterend oor en informatie te bieden, psychosociale begeleiding te bieden aangepast aan hun ervaringswereld en op hun vraag, met het oog op de verbetering van hun leefomstandigheden en een betere maatschappelijke herinschakeling, en informatie bezorgen over de situatie van de daklozen aan burgers en privé- of openbare instellingen.

Hulp aan rechtzoekenden

Justitiehuizen

De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van straffen en maatregelen die werden genomen tegen rechtzoekenden, de opvang van slachtoffers, eerstelijnsrechtshulp en burgerrechtelijke opdrachten (maatschappelijke onderzoeken uitvoeren op vraag van de familierechtbank of het hof van beroep om rechtzoekenden te informeren en te adviseren, ...).

Schuldenlast

Diensten voor schuldbemiddeling

Individuele begeleiding van personen die met financiële problemen kampen of niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen.

Jeugd

Jeugdbescherming

Hulp die de jeugdrechtbank oplegt aan minderjarige Brusselaars (jongeren onder de 18 jaar) wiens veiligheid of gezondheid ernstig in het gedrang is, en aan de gezinsleden.

Gezinnen met kinderen

Opvang van kinderen

Professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband

Kinderbijslag

Geregionaliseerde kinderbijslagregeling

Bejaarde personen : opvang of verblijf

Rusthuizen

Collectieve woongelegenheden die huisvesting, gemeenschappelijke diensten, een ruim animatieaanbod, hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven en lichte zorg bieden aan ouderen.

Service-residenties

Een geheel van privéwoningen waarin ouderen een zelfstandig leven kunnen leiden, met gemeenschappelijke voorzieningen waarop ze vrijwillig een beroep kunnen doen.

Woningen voor ouderen

Huis, gedeelte van een huis, of appartement speciaal gebouwd of ingericht als privéwoning voor ouderen waarvan de beheerder een vzw, een stichting, of een publieke overheid is.

Centra voor dagopvang van ouderen

Opvang, tijdens de dag, van thuiswonende ouderen, die in dit centrum kunnen genieten van ondersteuning en verzorging afgestemd op hun verlies aan autonomie, evenals van allerlei animatie-activiteiten.

Centra voor nachtopvang

Opvang tijdens de nacht voor ouderen die thuis wonen en 's nachts toezicht, hulp en gezondheidszorg nodig hebben die hun naasten niet doorlopend kunnen verzekeren.

Kortverblijf

De huisvesting van ouderen in een rusthuis voor maximum drie maanden of in totaal 90 dagen per kalenderjaar.

Bejaarde personen met een handicap : tegemoetkoming voor hulp

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

Tegemoetkoming voor personen ouder dan 65 jaar met een verminderde zelfredzaamheid en beperkte financiële middelen

Thuiszorg

Diensten voor thuiszorg

Hulp aan alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap, of gezinnen in moeilijkheden bij de activiteiten van het dagelijks leven door hen thuis gezins-, bejaarden- of poetshulpen ter beschikking te stellen.

Hulp aangeboden aan:

  • families
  • bejaarden
  • personen met fysieke, mentale of psychische moeilijkheden
  • zwaar gehandicapte personen

Personen met een handicap opvang en verblijf

Dagcentra

Opvang, tijdens de dag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum een medische, psychologische, paramedische, sociale en opvoedkundige begeleiding krijgen via gevarieerde en aangepaste activiteiten.

Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven

Ondersteuning aan huis bij activiteiten in het dagelijks leven van volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap zonder dat die hulp een sociale, medische of therapeutische tussenkomst vervat.

Toegang van assistentiehonden tot openbare plaatsen

Vrije toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen voor assistentiehonden, getraind door een erkende instructeur, die gehandicapte personen begeleiden.

Diensten voor begeleid wonen

Begeleiding, voornamelijk aan huis, van volwassenen met een handicap die alleen wonen of willen wonen, met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Verblijfscentra

Onthaal en opvang 's nachts en indien nodig tijdens de weekends en overdag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum terecht kunnen voor medische en psychosociale begeleiding en voor sociale, creatieve of recreatieve activiteiten

Personen met een handicap: mobiliteitshulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkoming van de mutualiteiten om bepaalde mobiliteitshulpmiddelen te financieren (rolstoelen, rollators, driewielers en stansystemen, enz.)