Alle nieuws berichten

 • Lancering van de procedure van aanwijzing van een externe operator als platform in de zin van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie, of het nu sociale of technologische innovatie betreft. Die creativiteit moeten we ondersteunen en zo snel mogelijk in het zorgtraject integreren. E-gezondheid is een van de tools voor de transformatie van zorgpraktijken, die mogelijkheden biedt op...

 • Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad bestudeerde het fenomeen van slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest doorheen 3 verschillende publicaties: Het Thematisch Armoederapport, een externe juridische studie en de Gekruiste Blikken. Uithuiszettingen vormen een acuut probleem met verschillende gevolgen, en dit binnen een context van een steeds moeilijkere toegang tot huisvesting voor heel wat Brusselaars.

   

  1. Thematische Armoederapport : “Armoede,...

 •  

  De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een eerste attaché deskundige (A2) om de dienst HRM en de dienst Procedures en Juridische Ondersteuning van de directie Coördinatie en Procedures te begeleiden.

  De dienst Procedures en juridische ondersteuning heeft als taken:...

 • Een stijging in de activiteit van de spoeddienst wordt de afgelopen decennia waargenomen, op zowel nationaal als internationaal niveau. In de context van het groot aanbod aan spoeddiensten in Brussel (uitgedrukt per inwoners), heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel het fenomeen van het gebruik van de spoeddienst door de Brusselse bevolking bestudeerd.

  Er wordt al meerdere jaren gedebatteerd over de toename van het gebruik van de spoeddienst van ziekenhuizen, en meer specifiek over de vraag of dit gebruik gerechtvaardigd...

 • Het Brusselse Gezondheidsplan tekent een visie uit voor het Brusselse gezondheidsbeleid en presenteert 44 concrete maatregelen die, op basis van alle verzamelde informatie omtrent de Brusselse behoeften en problematieken, deze visie concretiseren.

  Het Brusselse Gezondheidsplan werd opgesteld door de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Minister Didier Gosuin en Minister Guy Vanhengel, en goedgekeurd door het Verenigd College en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Het kwam...

 • Het Thematisch rapport 2016 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn over het niet gebruiken van sociale rechten wees op de omvang van de problematiek van geen toegang hebben tot rechten en het weigeren van rechten voor mensen in bestaansonzekerheid. Parallel daarmee is de toegang tot huisvesting in het Brussels Gewest voor veel bewoners problematisch door een context van armoede en hoge huurprijzen.

  Op basis van deze vaststellingen liet het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een juridisch onderzoek uitvoeren door de Université...

 • De dienst Financiële Controle staat onder meer in voor de financiële controle van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkende of gesubsidieerde instellingen en diensten.

  Hieronder vindt u de vacante betrekkingen.

  De betrekkingen in het rood kunnen uitsluitend worden ingevuld via mobiliteit of externe mutatie. Dat betekent dat deze betrekkingen enkel toegankelijk zijn voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale...

 •  

   

  De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn op zoek naar een eerste attaché (A2) om de dienst Human Resources Management (HRM) te versterken.

   

   

  De dienst HRM staat in voor:

  • de aanwervingen;
  • het loopbaanbeheer;
  • het beheer van de uitbetaling van de wedden;
  • het beheer van de verloven, zendingen, …
  • het beheer van de opleidingen;
  • het beheer van de HR-facturen;
  • het beheer van...
 • Het Brussels Gewest en België lopen meer en meer risico op perioden van hoge temperaturen, vergezeld van hoge ozonconcentraties. Het “hitte- en ozonplan” wordt daarom gelanceerd.

  Dit plan heft als doel hierop te anticiperen door maatregelen voor te stellen en acties uit te voeren voor het voorkomen en beperken van de risico's voor de inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare personen die het meeste risico lopen.

  We raden u aan om u, tijdens hittegolven en/of ozonpieken, op de hoogte te houden via de media en het...

 • Het doel van deze projectoproep is enerzijds de ontwikkeling en/of de terbeschikkingstelling van een normenreferentiekader voor een geïntegreerd zorg- en dienstensysteem waarin de patiënt centraal staat, en, anderzijds, de evaluatie van de haalbaarheid van de uitvoering ervan.

  U vindt alle gerelateerde informatie ivm de verwachtingen en de procedure in het document beschikbaar op deze pagina.

  Er worden offertes aanvaard voor projecten die zich over een periode van 12 maanden spreiden,...

 •  

   

  De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn op zoek naar twee contractuele attachés (A) om de dienst Coördinatie en Transversale Ondersteuning te versterken.

   

   

  Deze dienst Coördinatie en Transversale Ondersteuning is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de administratieve en logistieke ondersteuning van andere directies...
 • De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn op zoek naar een directeur (A3) en twee eerste attachés (A2) om de directie Controle te versterken.

  De directie Controle staat in voor de administratieve of financiële controle van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkende of gesubsidieerde instellingen en diensten (instellingen voor bejaarden, ziekenhuizen, crèches, enz.).

  Ze bestaat uit twee diensten...

 • Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de sterfte- en perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars (voor de periode 2008-2015) geactualiseerd.

  De sterfte-indicatoren (bruto- en gestandaardiseerde cijfers) worden voorgesteld volgens geslacht, leeftijd en woonplaats van de personen. De sterfte wordt gegroepeerd per oorzaak en ook de levensverwachting bij de geboorte wordt voorgesteld.

  In 2015 zijn er 9 103 Brusselaars gestorven, wat overeenkomt met een...

 • De Psy 107 Hervorming, die werd opgestart in 2010 en veralgemeend in 2016, wil het geestelijk gezondheidszorgaanbod rond de patiënt reorganiseren waarbij deze zo veel mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan worden behandeld. Deze studie wil de implementatie van de 107 Hervorming in Brussel evalueren en op basis daarvan aanbevelingen voorstellen.

  Het project “Parcours.Brussel”, uitgevoerd door de l’Université Catholique de Louvain (Carole Walker, Pablo Nicaise en Sophie Thunus) in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn,...

 • Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad publiceert zijn veertiende Welzijnsbarometer, waarin u een reeks geactualiseerde indicatoren over armoede terugvindt.

  De armoede-indicatoren tonen aan dat een groot aantal Brusselaars in moeilijke omstandigheden leeft. Het Gewest wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, gezondheid en welzijn; allemaal determinanten van (kans)armoede.

  Een op de drie Brusselaars moet rondkomen met...

 • Het Brussels actieprogramma armoedebestrijding brengt de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen van de legislatuur 2014-2019.

  Met de ordonnantie van 20 juli 2006 ‘betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ wordt de coördinatie van het Brussels actieplan armoedebestrijding toevertrouwd aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Het Programma heeft als doel om de armoedeproblematiek, waarvan de oorzaken...

 • We wensen uw aandacht erop te vestigen dat de aanvragen voor tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten voor de dienst telesecretariaat uiterlijk op 30 juni 2018 moeten worden ingediend.

  De volledige dossiers dienen naar het adres: impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL) te worden gestuurd.

 • Deze studie geeft een overzicht van het huidige (2017) en toekomstige huisartsenbestand  in het Brussels Gewest.

  Het doel is om een hulpmiddel te vormen voor beslissingen in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg in Brussel vandaag en morgen. In het bijzonder, voor de evaluatie van hoe de steunmaatregelen aan huisartsen kunnen evolueren in het Brussels Gewest.

  Eerst en vooral, wordt gekeken naar het demografisch profiel van de huisartsen en de Brusselse socio-economische en demografische context waarbinnen...

 • Het thema institutionalisering van de ouderen is relevant voor het Brussels gewest. In vergelijking met Vlaanderen en Wallonië verblijft immers een hoger aandeel van de ouderen in een rust- en verzorgingstehuis. Meer dan een derde van de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden in het Brussels gewest heeft nog een zekere autonomie (profielen O en A op de schaal van Katz). 

   

  Uit een eerste kwantitatieve analyse, waarover eind 2016 de nota ‘Ouderen de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels...

 • In het kader van haar ouderenbeleid voorziet het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de uitwerking van een Brusselse zorgverzekering.

  Met deze zorgverzekering wensen de beleidsmakers een antwoord te bieden op het risico op langdurige zorgbehoevendheid als gevolg van het ouder worden. De zorgverzekering moet zorgbehoevende personen de middelen bieden die nodig zijn voor het behoud van hun fysieke en psychische onafhankelijkheid, voornamelijk via de financiering van diensten gezins- en thuiszorg die...

 • De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben het genoegen u aan te kondigen dat hun nieuwe website online is. De nieuwe interface is moderner, eenvoudiger en vlotter. De rubrieken zijn geüpdatet en vereenvoudigd.

  Er is een professionele ruimte voor alle verantwoordelijken en beheerders van zorg- of opvanginstellingen op het vlak van Gezondheidszorg en Bijstand aan Personen. U vindt er alle wetgeving over de voorwaarden voor...