Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Centra voor thuisbegeleiding voor het behouden van de woning

Diensten die aan alleenstaanden, koppels of gezinnen psychosociale begeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen terug zelfstandig te worden of moeilijke tijden te doorstaan, die budgetbegeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen zijn budget te beheren en die administratieve begeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen om opnieuw zijn sociale rechten uit te putten, om zijn huisvesting te behouden of om huisvesting te zoeken.

Waarover gaat het?

De centra voor thuisbegeleiding voor het behouden van de woning bieden verschillende typen begeleiding:

  • psychosociale begeleiding aanbieden om de begeleidingsbehoeftige te helpen terug zelfstandig te worden of moeilijkheden te doorstaan;
  • budgetbegeleiding om de begeleidingsbehoeftige te helpen om zijn budget te beheren, desgevallend door samen te werken met instellingen voor schuldbemiddeling;
  • administratieve begeleiding om de begeleidingsbehoeftige te helpen om opnieuw zijn sociale rechten uit te putten, om zijn huisvesting te behouden of om huisvesting te zoeken.

Voor wie?

De sociale thuisbegeleiding wordt aangeboden aan de begeleidingsbehoeftigen en aan hun gezin (alleenstaanden, koppels of gezinnen), indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • erom vragen;
  • beschikken over een woning die niet onder een zorginstelling valt;
  • de woning mag niet gelegen zijn in een gebouw of een gebouwencomplex waar er op eender welke manier residentiële maatschappelijke opvang georganiseerd wordt;
  • behalve in het geval van sociale woningen wordt het aantal woningen in eenzelfde gebouw beperkt tot 10. De ministers kunnen van deze grens afwijken;
  • de woning van de begeleidingsbehoeftige moet in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.

 Werking

Het centrum voor thuisbegeleiding biedt twee typen begeleiding: ondersteunende begeleiding en intensieve begeleiding. 

De intensieve begeleiding omvat gemiddeld een wekelijks gesprek met elke begeleide persoon of het begeleide gezin. Ze is bedoeld om terugkeer naar een instelling of het verlies van zelfstandige huisvesting te voorkomen.
De ondersteunende begeleiding omvat gemiddeld een maandelijks gesprek. Ze is bedoeld om de verworvenheden en de stabiliteit van de gebruiker te verzekeren.

Elke gebruiker moet over minstens een ondersteunende begeleiding beschikken. De meerderheid van de gesprekken vindt plaats in de woning van de gebruiker (meer dan de helft).

Tijdens het eerste gesprek met de gebruiker voert het centrum een anamnese van de situatie van de gebruiker uit. Vervolgens wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de aard en de regels voor begeleiding en de wederzijdse rechten en plichten van het centrum en van de gebruiker omschreven zijn. Die overeenkomst wordt regelmatig geëvalueerd en kan herzien worden naargelang van de situatie van de gebruiker.

De begeleiding die aan de gebruiker aangeboden wordt, is beperkt tot maximum vijf jaar na de datum van ondertekening van de overeenkomst. Eventuele verlengingen zijn mogelijk.

Het centrum moet daarnaast een wekelijkse permanentie verzekeren, tijdens de werkdagen, van maandag tot vrijdag, van minstens 10 uur, en tijdens welke de gebruikers contact kunnen opnemen met een personeelslid. Buiten deze permanentie kan de gebruiker dankzij een door het centrum ingevoerd berichtensysteem met de dienst contact opnemen.

 

Adres zoeken

Législation importante

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 18-19.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 88-98.