Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Niet-dringend ziekenvervoer

Niet-dringend vervoer van patiënten verricht per ambulance of met een lichte ziekenwagen

Waarover gaat het?

Niet-dringend ziekenvervoer wordt gedefinieerd als elk vervoer over de weg van patiënten tegen vergoeding of niet, van of naar een zorgverstrekker, met inbegrip van vervoer tussen ziekenhuizen, verricht per ambulance of met een lichte ziekenwagen door een gekwalificeerd persoon, met uitzondering van het vervoer bedoeld bij de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Dit zijn ambulances of lichte ziekenwagens (voertuigen uitsluitend voor het vervoer van patiënten, in zittende houding, die noch toezicht op hun gezondheidstoestand, noch zorgverstrekking behoeven).

Voor wie?

Elke persoon kan gebruik maken van een aan zijn gezondheidstoestand aangepast niet-dringend ziekenvervoer.

Werking

Diensten voor niet-dringend ziekenvervoer kunnen patiënten vervoeren in een ambulance of in een lichte ziekenwagen.

De diensten verzekeren een telefonische wachtdienst minstens elke werkdag van 06.00 tot 20.00 uur.

Diensten die alleen over lichte ziekenwagens beschikken, bieden minimaal een telefonische permanentie aan op werkdagen van 9 uur tot 16 uur.

Er mag altijd een naaste of mantelzorger van de patiënt meerijden als de patiënt wordt vervoerd, naar keuze van de patiënt.

Erkenning

Op het tweetalig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor de erkenning van diensten van niet-dringend ziekenvervoer, met uitzondering van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde diensten die op basis van hun organisatie moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere gemeenschap.

Meer informatie om erkend te worden als dienst van niet-dringend ziekenvervoer is te vinden op de pagina ‘Erkenning’ in het websitegedeelte voor professionals.

Klacht

Een patiënt of een andere belanghebbende persoon kan een klacht indienen per post (Belliardstraat 71/1, 1040 Brussel) of per e-mail (tmsndzv@ccc.brussels). Deze brief moet worden ondertekend. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Lijst met de erkende diensten

Het besluit trad in werking op 1 september 2021. De lijst van erkende diensten zal worden bijgewerkt naarmate er aanvragen om erkenning worden ontvangen.

Lijst met de erkende diensten - November 2023

Législation importante