Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Aangifte van overdraagbare ziekten

Verplichte aangifte van bepaalde overdraagbare ziekten door gezondheidszorgprofessionals.

Wat is het doel?

Om de gezondheid van de burgers te beschermen, zijn artsen wettelijk verplicht van bepaalde overdraagbare ziekten aangifte te doen. Het toezicht op die ziekten is een van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom?

De aangifte van die ziekten is noodzakelijk om:

  • de epidemiologie van de gezondheidsproblemen te monitoren en op te helderen om snel preventieve maatregelen te kunnen nemen (hygiëne, vaccinatie, behandelingen, enz.) in samenwerking met de partners op het terrein (SPSE/CLB, gemeenten, arbeidsgeneeskunde, enz.) en andere instellingen (Sciensano, FAVV, enz.) om de bevolking te beschermen tegen een eventuele besmetting en de verspreiding van de ziekte te beperken;
  • de ontwikkeling van deze ziekten in de tijd en in de ruimte op te volgen (epidemiologisch toezicht), om zo snel mogelijk de verspreiding van bepaalde ziekten op te sporen en passende maatregelen te nemen voor de volksgezondheid.

Wie moet van ziekten aangifte doen?

Elke arts - behandelend arts, specialist,  werkend bij een laboratorium, een collectiviteit, enz. - is wettelijk verplicht aangifte te doen van een bekend of vermoed geval van een overdraagbare ziekte waarvan hij op de hoogte is.

Scholen of kinderopvang die een overdraagbare ziekte bij hun instelling vaststellen, moeten daarvan ook aangifte doen, door contact op te nemen met:

Deze diensten moeten de nodige profylactische maatregelen bij de betrokken gemeenschap te nemen.

Wanneer moet van de ziekten aangifte worden gedaan?

Zo snel mogelijk!

Hoe moet van de ziekten aangifte worden gedaan?

Voor kennisgevingen via e-mail vindt u, via de volgende links, een template met de informatie die moet worden meegedeeld voor volwassenen en kinderen of schoolgaande adolescenten.

Wanneer is het een noodgeval?

Het gaat om een noodsituatie als:

  • de betrokken ziekte vereist dat er zeer snel, binnen vierentwintig uur, profylactische maatregelen (zie punt 1 in onderstaande tabel) worden genomen;
  • elk bijzonder of ongewoon infectieprobleem dat aan elk van de volgende drie criteria voldoet:
    • ongewone of onverwachte gebeurtenis;
    • mogelijke impact op de volksgezondheid;
    • risico op verspreiding of verbreiding buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Van welke ziekten moet aangifte worden gedaan?

MATRA BRU (sciensano.be)

De aangifte van overdraagbare ziekten en de persoonlijke levenssfeer

Het is niet de bedoeling van de aangifte van overdraagbare ziekten om zieke mensen te identificeren. Om profylactische maatregelen te nemen kan het echter van belang zijn de identiteit van de patiënt te kennen (bijvoorbeeld in een school, een rusthuis, enz.).

Na een aangifte van een overdraagbare ziekte mag de Cel Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico’s contact opnemen met de behandelend arts van de betrokken patiënt. Deze contacten zijn soms noodzakelijk om de medische gegevens te vervolledigen. De Cel Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico's valt onder het medisch beroepsgeheim. Alle identificatiegegevens van patiënten die eventueel aan de cel bezorgd worden, blijven vertrouwelijk en worden geanonimiseerd nadat de nodige gezondheidsmaatregelen zijn genomen. Deze bepaling is in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen van de Orde der artsen.

 

Législation importante