Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Organisatie van de eerstelijnszorg

De zesde staatshervorming heeft heel wat bevoegdheden op het vlak van gezondheid toegekend aan de gewesten en gemeenschappen. In het Brusselse Gewest valt de organisatie van de eerstelijnszorg, die naar een volledig en generalistisch buurtzorgaanbod streeft, voortaan onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Waarover gaat het?

Volgens de ordonnantie van de GGC van 4 april 2019 omvat de eerstelijnszorg "de actoren die generalistische zorg verstrekken, bevorderen of ondersteunen die een antwoord biedt op het merendeel van de problemen die personen ondervinden in het domein van de gezondheid en het welzijn." Ze brengt de verschillende zorgberoepen samen (artsen, verpleegkundigen, kinesisten, apothekers, tandartsen, ...) om de continuïteit en de coördinatie van de zorg voor de burgers in hun leefomgeving te kunnen waarborgen. Dat gebeurt met name in complexe situaties die een interprofessionele samenwerking vereisen.

De eerstelijnszorg speelt een cruciale rol op het vlak van:

 • preventie;
 • diagnose;
 • zorg;
 • revalidatie;
 • palliatieve zorg en nazorg.

Door een betere coördinatie van de prestaties en een hoge toegankelijkheid voor iedere doelgroep is de eerstelijnszorg toegespitst op de behoeften van de patiënt.

Brusano: de nieuwe ondersteuningsstructuur

Om beter te kunnen inspelen op de uitdagingen van de eerstelijnszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op initiatief van de GGC een nieuwe ondersteuningsstructuur opgericht, die de naam Brusano kreeg. Ze is het resultaat van de fusie tussen Conectar, RML-B, Palliabru en GDT-Brussel, die plaatsvond in 2018. Brusano bevordert en ontwikkelt een geïntegreerde en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg in het Brusselse Gewest die toegankelijk is voor iedereen. Zijn opdrachten en verplichtingen zijn vastgelegd in een beheerscontract. De vereniging ontvangt een jaarlijkse subsidie om haar werking te garanderen.

Voor wie?

Brusano is de pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van zorgprofessionals in de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De dienst streeft vier doelstellingen na:

 • Duidelijkheid van het zorgaanbod: de Brusselse burgers en zorgverleners vinden gemakkelijk de informatie over de diensten en het aanbod die ze nodig hebben, rekening houdend met de nieuwe territoriale bevoegdheden.
 • Toegankelijkheid en kwetsbaarheid: personen die in zware armoede leven, die kwetsbaar zijn door hun levensomstandigheden of risicogedrag, en personen die sociaal gediscrimineerd worden, hebben toegang tot de zorg en bijstand die ze nodig hebben.
 • Coördinatie en multidisciplinariteit: iedere persoon die chronische en/of complexe zorg nodig heeft, krijgt gecoördineerde, interdisciplinaire zorg en bijstand, waarbij de patiënt en zijn mantelzorgers meer betrokken worden. De continuïteit van de dienstverlening en van de informatie wordt gegarandeerd.
 • Wijkbenadering: iedere Brusselaar vindt de diensten die hij nodig heeft dicht bij zijn leefomgeving. Dankzij haar formele en informele partners is de wijk een plaats voor sociale ondersteuning en solidariteit.

Via het contactplatform Brusano kunnen alle inwoners van het Brusselse Gewest steun vinden om het hoofd te bieden aan allerlei complexe levenssituaties. De vereniging werkt nauw samen met alle professionals in de gezondheids- en welzijnssector en biedt tal van activiteiten aan in een systeem dat voortdurend in ontwikkeling is.

Werking

Brusano gebruikt vier actiemiddelen:

 • informatie: uitgebreide informatie over de bestaande hulp en ondersteuning in de Brusselse gezondheidszorg via een helpdesk (oriëntatie in het zorgaanbod), het online repertorium, publicaties over projecten en de evaluatie ervan;
 • ontmoetingsplaatsen: ondersteuning van interdisciplinaire ontmoetingen op lokaal niveau met de actoren uit de gezondheids- en welzijnssector, overlegruimten;
 • opleiding: organisatie van basisopleidingen en voortgezette opleidingen, seminars en bewustmakingssessies;
 • klinische ondersteuning: supervisie van teams, invoering van methodologische tools om klinisch overleg te bevorderen, case management, ...

Voor meer informatie:

Brusano

Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel

Tel. +32 2 880 29 80

e-mail: info@brusano.brussels

Législation importante