Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten

Erkenning van ziekenhuizen

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kan ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten erkennen.

Definities 

- Ziekenhuis: elke instelling voor gezondheidszorg bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

- Samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen: elke vorm van gereglementeerd samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen krachtens de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten en/of de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

- Ziekenhuisactiviteit: ziekenhuisdienst, ziekenhuisafdeling, ziekenhuisfunctie, medische dienst, medisch-technische dienst, zorgprogramma of andere zorg- en/of diagnostische activiteit van een ziekenhuis die het voorwerp moeten uitmaken van een erkenning krachtens de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten en/of de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Voorwaarden?

Om als ziekenhuis, samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteit erkend te worden, moeten de normen nageleefd worden die vastgelegd zijn in:

 • de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;
 • de krachtens de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen genomen besluiten;
 • de krachtens de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten genomen besluiten.

Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraag om erkenning van een ziekenhuis of een ziekenhuisdienst moet gericht worden aan de Diensten van het Verenigd College (de administratie) en moet de volgende elementen bevatten:

 1. de beslissing waaruit blijkt dat een project past in het kader van het ziekenhuisprogramma (de vergunning bedoeld in artikel 39 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen). Als de aangevraagde activiteit past in het kader van een programmatie, moet het koninklijk besluit van 28 oktober 1982 houdende vaststelling van de procedure voor de toepassing van artikel 21bis, § 2, van de wet op de ziekenhuizen toegepast worden en moeten de bijhorende documenten verstuurd worden;
 2. de naam van de beheerder en de directeur van de instelling alsook van de hoofdgeneesheer, ondertekend door de betrokkenen;
 3. de namen van de artsen-diensthoofden van dienst;
 4. de samenstelling van de medische raad van het ziekenhuis, als die al is samengesteld;
 5. de lijst van de artsen en van het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel met naam, kwalificatie en inschrijvingsnummer;
 6. een afschrift van de algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de artsen, de organisatie- en de werkvoorwaarden, met inbegrip van de financiële werkvoorwaarden, bedoeld in artikel 144 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;
 7. een plan van het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst, de bestemming van de lokalen en, in voorkomend geval, het aantal bedden in de kamers voor de ziekenhuisverpleging;
 8. een beschrijvende nota over de naleving van de normen voor technische uitrusting;
 9. in voorkomend geval een kopie van de overeenkomst gesloten tussen het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst en de instellingen waarmee een functionele verbinding gegarandeerd moet worden overeenkomstig de geldende erkenningsnormen;
 10. een brandveiligheidsattest opgesteld door de brandweer, behoorlijk ondertekend en gedateerd door de burgemeester van de gemeente waar het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst is gelegen. Wanneer architectonische wijzigingen die de veiligheid in de instelling kunnen bedreigen later werden uitgevoerd dan de toekenningsdatum van het attest, moet een attest met betrekking tot de uitgevoerde wijzigingen bij het dossier worden gevoegd.

Deze documenten moeten nog geldig zijn.

De aanvraag om een erkenning van een andere ziekenhuisactiviteit dan een ziekenhuisdienst of een vorm van samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen moet aan de administratie gericht worden en alle documenten bevatten waaruit de conformiteit met de geldende erkenningsnormen blijkt.

Stuur deze aanvraag per post naar:

Diensten van het Verenigd College

Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

Belliardstraat 71 bus 1

1040 Brussel

Als deze gegevens tijdens de erkenningsperiode wijzigen en die wijzigingen de naleving van de erkenningsvoorwaarden kunnen beïnvloeden, moeten deze onmiddellijk worden meegedeeld aan de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid (de ministers).

Hoe verloopt de procedure?

 • Voorlopige erkenning
 • Weigering van voorlopige erkenning
 • Erkenning
 • Weigering van erkenning
 • Intrekking van erkenning
 • Sluiting

Voorlopige erkenning

Binnen één maand volgend op de ontvangstdatum van de aanvraag stuurt de administratie een ontvangstbevestiging naar de instelling. Wanneer het dossier onvolledig is, deelt de administratie dat mee aan de aanvrager en vermeldt zij de reden. Voordat een voorlopige erkenning wordt verleend of geweigerd, organiseert de administratie een bezoek ter plaatse om de veiligheidsnormen en de architectonische normen te controleren.

Een voorlopige erkenning voor een ziekenhuis, een vorm van samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of een ziekenhuisactiviteit wordt verleend door de leden van het Verenigd College bevoegd voor het gezondheidsbeleid, voor zover aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

Binnen vier maanden na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag delen de ministers de beslissing tot voorlopige erkenning mee aan de instelling. Bij een dringende noodzaak kunnen de ministers deze termijn één keer voor een duur van vier maanden verlengen.

De beslissing tot voorlopige erkenning heeft uitwerking op de datum van de aanvraag of een latere datum op vraag van de instelling. Deze datum mag echter niet later zijn dan zes maanden na de ontvangstdatum van de aanvraag

De voorlopige erkenning wordt verleend voor een periode van één jaar, die eenmaal kan worden hernieuwd en begint te lopen vanaf de dag van de aanvraag.

Weigering van voorlopige erkenning

Wanneer de leden van het Verenigd College hun gemotiveerde voornemen aan de instelling meedelen om de toekenning van voorlopige erkenning te weigeren, kan de instelling haar opmerkingen doen toekomen aan de ministers binnen vijftien dagen volgend op de kennisgeving van deze beslissing. Op haar vraag wordt ze door de administratie gehoord.

De ministers nemen binnen dertig dagen volgend op de verzending van deze opmerkingen of, in voorkomend geval, het verhoor van de instelling, hun definitieve beslissing tot weigering van erkenning.

De definitieve beslissing tot weigering van de voorlopige erkenning brengt van rechtswege de sluiting van het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit met zich mee. Vanaf de kennisgeving van deze beslissing mogen er geen patiënten meer worden opgenomen, noch nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. De instelling moet ervoor zorgen dat de opgenomen patiënten vertrokken zijn en/of naar geschikte structuren zijn overgeplaatst binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing. De ministers kunnen deze termijn verlengen.

Erkenning

Tijdens de duur van de voorlopige erkenning gaat de administratie na of het ziekenhuis, de vorm van samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de ziekenhuisactiviteit werkt overeenkomstig de vereiste normen.

De administratie stelt een verslag op, dat aan de instelling wordt gestuurd. Deze beschikt over een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst, om haar opmerkingen door te geven. Na afloop van deze termijn worden het verslag en, in voorkomend geval, de door de instelling geformuleerde opmerkingen ter advies voorgelegd aan de afdeling ziekenhuizen of, in voorkomend geval, aan de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Adviesraad (ordonnantie van 19 februari 2009 betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). De Adviesraad brengt binnen dertig dagen vanaf de aanvraag zijn advies uit. Na deze termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn.

De ministers bezorgen de instelling de beslissing tot erkenning binnen dertig dagen volgend op de datum waarop het advies van de Adviesraad werd uitgebracht. De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

De administratie controleert de naleving van de erkenningsvoorwaarden ten minste om de zes jaar vanaf de toekenning van de erkenning door de instelling een vragenlijst te sturen waarmee de naleving van de geldende normen opnieuw geëvalueerd wordt. Deze vragenlijst moet, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen zestig dagen na ontvangst teruggestuurd worden, indien nodig samen met:

 • de documenten 1° tot en met 9° van de erkenningsaanvraag als er wijzigingen werden aangebracht;
 • de documenten waaruit de conformiteit met de geldende erkenningsnormen blijkt als er wijzigingen werden aangebracht;
 • een nieuw brandveiligheidsattest wanneer het vorige attest meer dan zes jaar oud is of wanneer er aan de gebouwen of uitrustingen veranderingen werden aangebracht die de veiligheid in de instelling kunnen bedreigen.

Bij een vrijwillige sluiting deelt de instelling deze beslissing ten minste drie maanden vóór de inwerkingtreding ervan mee aan de ministers.

Weigering van erkenning

De ministers bezorgen de instelling hun gemotiveerde voornemen om de toekenning van de erkenning te weigeren binnen dertig dagen volgend op de datum waarop het advies van de Adviesraad werd uitgebracht.

Bij een beslissing tot voornemen van weigering van erkenning kan de instelling de ministers binnen dertig dagen volgend op de kennisgeving van deze beslissing haar opmerkingen meedelen. Op haar vraag wordt ze door de administratie gehoord. De opmerkingen en, in voorkomend geval, de notulen van het verhoor worden bezorgd aan de afdeling ziekenhuizen of, in voorkomend geval, aan de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Adviesraad.

De Adviesraad brengt binnen dertig dagen vanaf de aanvraag zijn advies uit. Na deze termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn. De ministers nemen hun definitieve beslissing tot weigering van erkenning binnen dertig dagen volgend op het advies van de bevoegde afdeling van de Adviesraad.

De definitieve beslissing tot weigering van erkenning brengt van rechtswege de sluiting van het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit met zich mee. Vanaf de kennisgeving van deze beslissing mogen er geen patiënten meer worden opgenomen, noch nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. De instelling moet ervoor zorgen dat de opgenomen patiënten vertrokken zijn en/of naar geschikte structuren zijn overgeplaatst binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. De ministers kunnen deze termijn verlengen.

Intrekking van erkenning

Wanneer de administratie vaststelt dat het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de ziekenhuisactiviteit niet meer aan de erkenningsnormen beantwoordt, stellen de ministers de instelling in gebreke om zich te conformeren met de geldende normen binnen een vastgestelde termijn. Zij kunnen de duur van de ingebrekestelling verlengen.

Indien de geldende normen niet volgens de nadere regels en binnen de termijnen worden nageleefd, stellen de ministers de instelling in kennis van hun voornemen om de erkenning in te trekken. Onmiddellijk na deze kennisgeving brengt de instelling alle betrokken patiënten op de hoogte van de gevolgen van deze beslissing.

De instelling kan haar opmerkingen meedelen aan de ministers binnen dertig dagen volgend op de kennisgeving van deze beslissing. Op haar vraag wordt ze door de administratie gehoord. De opmerkingen en, in voorkomend geval, de notulen van het verhoor worden bezorgd aan de afdeling ziekenhuizen en, in voorkomend geval, aan de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Adviesraad.

De ministers nemen hun definitieve beslissing tot intrekking van erkenning binnen dertig dagen volgend op het advies van de Adviesraad.

Onmiddellijk na de kennisgeving van de beslissingen van de ministers tot intrekking van erkenning brengt de instelling alle betrokken patiënten op de hoogte van de inhoud van deze beslissingen.

De definitieve beslissing van de ministers tot intrekking van erkenning brengt van rechtswege de sluiting van het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit met zich mee. Vanaf de kennisgeving van deze beslissing mogen er geen patiënten meer worden opgenomen, noch nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. De instelling moet ervoor zorgen dat de opgenomen patiënten vertrokken zijn en/of naar geschikte structuren zijn overgeplaatst binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. De ministers kunnen deze termijn verlengen.

Sluiting

Bij een dwingende reden van volksgezondheid kunnen de ministers, bij een met redenen omklede provisionele beslissing, een onmiddellijk verbod opleggen om patiënten op te nemen en het bevel geven om de activiteiten in het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit stop te zetten, onder voorbehoud van de dringende noodzaak in verband met de continuïteit van de zorg.

Binnen tien dagen volgend op de kennisgeving van deze beslissing stellen de ministers het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit in gebreke om de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van de volksgezondheid en, in voorkomend geval, zich met de erkenningsnormen te conformeren binnen een vastgelegde termijn. Onmiddellijk na de kennisgeving brengt de instelling alle patiënten op de hoogte van de gevolgen van deze beslissing.

Indien de vastgestelde voorwaarden niet worden nageleefd, stellen de ministers de instelling in kennis van hun voornemen om de erkenning in te trekken en/of het ziekenhuis, het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen of de desbetreffende ziekenhuisactiviteit te sluiten.

De instelling kan haar opmerkingen aan de ministers meedelen binnen vijftien dagen volgend op de kennisgeving van deze beslissing. Op haar vraag wordt ze door de administratie gehoord. De opmerkingen en, in voorkomend geval, de notulen van het verhoor worden bezorgd aan de afdeling ziekenhuizen en, in voorkomend geval, aan de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Adviesraad. De Adviesraad brengt zijn advies binnen vijftien dagen uit. Na deze termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn.

De ministers nemen hun definitieve beslissing tot sluiting binnen dertig dagen volgend op de verzending van de opmerkingen van de instelling en, in voorkomend geval, de notulen van het verhoor. Onmiddellijk na de kennisgeving brengt de instelling alle betrokken patiënten op de hoogte van de gevolgen van deze beslissing.

Législation importante