Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW’s): centra die voor de eerste sociale opvang zorgen en diensten voor justitieel welzijnswerk

Erkenning van centra voor algemeen welzijnswerk

De centra voor algemeen welzijnswerk die opdrachten van sociale opvang waarnemen, worden beheerd door de Diensten van het Verenigd College (de Administratie). Zij omvatten:

 • de centra die de gebruikers een eerste opvang, een analyse van hun situatie, oriëntatie, begeleiding en opvolging bieden (ook "centra die voor de eerste sociale opvang zorgen" genoemd);
 • de centra die sociale bijstand en psychologische ondersteuning bieden aan beklaagden, gevangenen, ex-gevangenen of voorwaardelijk in vrijheid gestelden en aan hun naaste verwanten (ook "diensten voor justitieel welzijnswerk" genoemd);
 • de centra voor planning, die aan personen, koppels en gezinnen opvang, voorlichting en psychologische, sociale en medische begeleiding bieden op het gebied van het affectieve en seksuele leven.

Sinds de zesde staatshervorming vallen de erkenning en het beheer van de centra voor planning onder de bevoegdheid van Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Voorwaarden?

De erkenningsvoorwaarden voor de centra voor algemeen welzijnswerk zijn vastgelegd in het besluit van het Verenigd College van 9 december 2004.

Geen enkel centrum mag uitgebaat worden zonder een voorlopige werkingsvergunning of erkenning.

Hoe dien je een aanvraag in?

Alle erkenningsaanvragen moeten gericht worden aan de leden van het Verenigd College (de ministers) die bevoegd zijn voor het beleid inzake bijstand aan personen en moeten vergezeld zijn van een administratief dossier dat de volgende stukken omvat:

 1. de vermelding van de naam van de vertegenwoordigers van de organiserende instantie en van de coördinator van het centrum en hun handtekening;
 2. een actueel afschrift van de statuten van het centrum, in het Nederlands en het Frans, en de samenstelling van zijn beheersorganen, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  Voor een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een openbare overheid (zie artikel 4 van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen) moet een afschrift verstuurd worden van de beslissing van het bevoegde orgaan dat het centrum opricht;
 3. voor een bestaand centrum: het organogram en de lijst van de tewerkgestelde personen, met hun kwalificatie en de werkelijk gepresteerde arbeidsduur tijdens het vorige kwartaal;  voor een centrum dat voor de eerste keer wordt uitgebaat: het organogram, de verbintenis om te voldoen aan de personeelsnormen en om per semester aan de ministers de lijst te bezorgen van de tewerkgestelde personen, hun kwalificatie en de wekelijkse arbeidsduur;
 4. een plan van het centrum en, in voorkomend geval, van zijn antennes en de bestemming van de lokalen;
 5. in voorkomend geval, een afschrift van de overeenkomst die gesloten werd tussen het centrum en de instellingen waarmee een functionele band moet worden gegarandeerd overeenkomstig de geldende erkenningsnormen;
 6. een afschrift van het verslag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) dat opgesteld werd voor het centrum en dat niet ouder mag zijn dan zes maanden op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 7. een uittreksel uit het strafregister van de coördinator en van het personeel van het centrum, dat maximaal een maand oud is op het tijdstip van de indiening van de aanvraag;
 8. een document dat onder meer het volgende omschrijft:
  • de door het centrum nagestreefde doelstellingen;
  • de aangewende middelen om die te bereiken;
  • de taken van de personeelsleden;
 9.  de behoorlijk ingevulde en ondertekende vragenlijst voor de identificatie van het centrum, die beschikbaar is onderaan op deze pagina.

Stuur deze aanvraag per post naar:

Diensten van het Verenigd College

Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

Belliardstraat 71 bus 1

1040 Brussel

Hoe verloopt de procedure?

Voorlopige werkingsvergunning

Nadat de Diensten van het Verenigd College (de administratie) alle documenten van het administratief dossier hebben ontvangen, laten zij de organiserende instantie weten dat de erkenningsaanvraag volledig is.

Alvorens deze voorlopige werkingsvergunning te verlenen, plant de administratie een bezoek om de veiligheidsnormen en de architectonische normen te controleren.

Als de werkingsomstandigheden van het centrum aan de geldende normen voldoen, wordt de voorlopige vergunning verleend voor een periode van één jaar, die eenmaal hernieuwd kan worden. Zij wordt aan de organiserende instantie betekend binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Erkenning

Tijdens de periode van de voorlopige werkingsvergunning plant de administratie een tweede bezoek aan het centrum om de goede werking ervan te beoordelen, in overeenstemming met de vereiste normen.

Zij stelt een verslag op dat zowel aan de leden van het Verenigd College als aan de organiserende instantie wordt gestuurd. Deze laatste heeft een maand de tijd om haar opmerkingen aan de ministers en aan de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te bezorgen(afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening). De afdeling brengt vervolgens een advies uit over de erkenningsaanvraag, dat aan de ministers en aan de organiserende instantie wordt meegedeeld. De organiserende instantie beschikt over vijftien dagen om haar opmerkingen aan de ministers te bezorgen.

Na ontvangst van het advies van de afdeling kunnen de ministers, binnen zes maanden na het verstrijken van de voorlopige werkingsvergunning, ofwel een beslissing tot erkenning formuleren, ofwel een weigering van erkenning. De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, die kan worden hernieuwd.

In geval van een vrijwillige sluiting van een centrum deelt de organiserende instantie deze beslissing mee aan de ministers drie maanden voordat zij uitwerking heeft.

Hernieuwing van erkenning

De administratie stuurt een vragenlijst naar de organiserende instantie van het centrum met het oog op de hernieuwing van de erkenning. Deze vragenlijst moet, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen dertig dagen na ontvangst teruggestuurd worden, samen met:

 1. de documenten 1° en 7° van het administratief dossier van de erkenningsaanvraag (zie hierboven);
 2. de documenten 2°, 3°, 4° en 8° van het administratief dossier van de erkenningsaanvraag als er wijzigingen werden aangebracht (zie hierboven);
 3. een nieuw verslag van de brandweer indien:
  • het vorige verslag meer dan vijf jaar oud is; of
  • de gebouwen of de uitrustingen het voorwerp uitmaakten van aanpassingen die de veiligheid van het centrum in het gedrang kunnen brengen.

Als deze voorwaarden vervuld zijn, wordt de erkenning voorlopig hernieuwd tot de ministers een beslissing hebben genomen. Deze hernieuwingsprocedure is vergelijkbaar met de erkenningsprocedure (bezoek aan het centrum door de administratie, advies van de Adviesraad, ...).

Weigering en intrekking van erkenning

Indien de administratie besluit dat de erkenningsnormen geheel of gedeeltelijk niet worden nageleefd, betekenen de ministers een voorstel tot weigering van erkenning aan de organiserende instantie en sturen dat naar de bevoegde afdeling van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de GGC. De organiserende instantie licht het personeel in over dit voorstel tot weigering.

Dezelfde procedure geldt wanneer een centrum niet meer voldoet aan de erkenningsnormen.

In beide gevallen deelt het Secretariaat van de Adviesraad binnen vijftien dagen aan de organiserende instantie de datum mee waarop de zaak zal worden onderzocht en nodigt haar uit om haar opmerkingen te kennen te geven en voor de Adviesraad te verschijnen. De organiserende instantie kan zich eventueel laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of een derde die houder is van een bijzondere volmacht.

Na onderzoek van het voorstel tot weigering of intrekking van erkenning, ongeacht het gevolg dat aan de uitnodiging tot verschijnen werd gegeven, deelt de bevoegde afdeling van de Adviesraad haar advies mee aan de ministers, binnen drie maanden na de mededeling van het voorstel.

De beslissing van de ministers tot weigering of intrekking van erkenning wordt binnen vijftien dagen ter kennis gebracht van de organiserende instantie en van de burgemeester van de gemeente waar het centrum is gevestigd.

Sluiting

De beslissing van de ministers tot weigering of intrekking van een erkenning heeft tot gevolg dat het centrum niet opent of moet sluiten, op de datum van de kennisgeving ervan. Vanaf dat moment mag de organiserende instantie geen gebruikers (meer) ontvangen in het centrum. Zij is verplicht de opvang van de aanwezige gebruikers in een ander centrum of een andere dienst te verzekeren binnen een termijn van drie maanden.

De organiserende instantie moet de gebruikers en het personeel op de hoogte brengen van de ministeriële beslissing tot weigering of intrekking van erkenning, alsook van de gevolgen. Op de gevel van het centrum moet zij een bericht zichtbaar aanplakken, overeenkomstig het model dat als bijlage I gevoegd is bij het besluit van 9 december 2004 van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk. Deze kennisgeving vermeldt de datum waarop de beslissing uitwerking heeft.

Wanneer redenen van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake volksgezondheid of veiligheid het rechtvaardigen, kan het Verenigd College bij een met redenen omklede beslissing en bij wijze van bewarende maatregel, de onmiddellijke sluiting van het centrum of de dienst bevelen. Bij de onmiddellijke sluiting van een centrum of dienst die personen huisvest, moet de organiserende instantie toezien op hun onmiddellijke evacuatie.

Net zoals bij de weigering of intrekking van erkenning wordt de organiserende instantie uitgenodigd om haar opmerkingen te kennen te geven en voor de Adviesraad te verschijnen.

Het Verenigd College neemt een definitieve beslissing na advies van de bevoegde afdeling van de Adviesraad.

Formulieren

Download de formulieren van de centra voor algemeen welzijnswerk hieronder:

Législation importante